Selasa, 27 Januari 2015

UNSUR KEMANUSIAAN DALAM SULALATUSALATIN

UNSUR KEMANUSIAAN DALAM SEJARAH MELAYU

Kemanusiaan  bermaksud hal-hal mengenai manusia atau sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia itu meliputi hal-hal yang baik dan murni iaitu sifat yang dituntut sebagai suatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang bernama manusia kerana kelebihan kejadian sifat manusia yang dianugerah akal dan budi disamping nafsu. Kemanusiaan juga dilihat dari sudut sifat-sifat yang berlawanan atau bertentangan atau sesuatu yang jahat dan buruk. Dalam konteks perbincangan ini, unsur kemanusiaan akan dilihat dari kedua-dua sudut di atas.

Dengan lain perkataan, unsur kemanusiaan dilihat dari sudut;
1. Sifat-sifat positif atau nilai-nilai baik, murni yang meng­utamakan nilai kemanusiaan. Termasuk dalam sifat-sifat ini seperti adil, berbudi bahasa, berjasa, bertimbang­rasa,nasihat  menasihati atau pengajaran.
2. sifat-sifat negatif atau yang jahat dan buruk yang menge­npikan nilai-nilai kemanusiaan. Termasuk dalam sifat­-sifat ini seperti sifat kejam dan gangs, perasaan dendam dan iri hati, pemarah dan emosinal, curang (belot), tamak haloba, cemburu dan zalim.

Meneliti unsur-unsur kemanusiaan dalam Sejarah Melayu dapat dilihat daripada sudut;
i.    Perbuatan atau tingkah laku.
ii.             Kata-kata atau dialog watak.
Kedua-dua sudut di atas biasanya akan melibatkan golon­gan raja dan pembesar-pembesar kerana peristiwa atau kisah dalam Sejarah Melayu adalah bersifat "istana-centrik". Jadi penglibatan golongan raja dan pembesar jelas dalam urusan pentadbiran negeri serta yang melibatkan peranan mereka dalam hubungan sesebuah kerajaan. Dengan lain perkataan, penelitian unsur-unsur kemanusiaan dalam konteks perbin­cangan di sini akan berkait secara langsung dengan pengli­batan dan peranan golongan istana (raja dan pembesar) dengan pemerintahnya.

KEMANUSIAAN YANG POSITIF (MENGUTAMAKAN NILAI KEMANUSIAAN)

1.  Sejarah Melayu menyebut dengan jelas tentang beberapa orang raja dan pembesar Melaka yang mentadbir Melaka dengan penuh sifat-sifat adil dan bijaksana. Mereka mengu­tamakan tanggungjawab dan amanah sebagai ketua negara bagi menjamin kehidupan rakyat dalam aman dan damai.

Antara Sultan Melaka yang memiliki sifat adil dan saksama ialah;
i. Sultan Mansur Syah. Sejarah Melayu menyebut ten tang sifat baginda sebagai; "terlalu baik parasnya, serta dengan adilnya lagi murah; seorang pun raja-raja di dalam alam ini tiada sepertinya pads zaman itu."

ii. Sultan Alauddin Riayat Syah juga terkenal sebagai seorang Sultan yang adil dan bertanggungjawab. Ba­ginda sanggup menyamar sebagai rakyat biases bagi mengetahui sendiri tentang kawalan keselamatan yang dilakukan oleh pembesar-pembesar negeri dengan tuju­an mengatasi masalah kecurian di Melaka.

iii. Raja Kecil Besar juga seorang pemerintah yang digam­barkan sebagai "Terlalu adil baginda pada memelihara segala rakyat lagi dengan murahnya". (SM, hal. 83)
"Sultan Muhammad itu selama di atas kerajaan ter­lalu sekali adil baginda memeliharakan segala manusia."

2. Sifat dan kelakuan Berbudi Bahasa juga merupakan salah satu sifat yang amat mulia.
Bendahara Paduka Tun Perak terkenal sebagai seorang yang berbudi bahasa tinggi. Walau pun ia mengetahui Hang Tuah memburuk-burukkan peri­badinya kerana enggan menolong Sultan Zainul Abidin di Pasai bagi kali keduanya (kerana Sultan Pasai itu enggan mengirim "sembah" pada Raja Melaka) tetapi apabila di­tanya oleh Raja Melaka, Bendahara tetap memuji-muji kebaikan peribadi Hang Tuah sewaktu berada di Pasai. Hang Tuah berasa amat malu dengan kemuliaan budi Ben­dahara Paduka Raja. Selepas peristiwa itu Hang Tuah da­tang memohon maaf dan sujud di kaki Bendahara. Sekali lagi Bendahara memaafkan Hang Tuah;

"Maka Laksamana pun datang, lalu meniarap pada kaki Bendahara. Sembah Laksamana kepada Bendahara, "Sungguhlah Tuanku sedia asal orang besar-besar penghulu kepada saya sekalian." .

3. Berjasa dan Berbakti : Dalam konteks pemerintahan feudal raja memilik kuasa mutlak. Rakyat dan pembesar akan memberi tumpuan dan menumpahkan sepenuh taat setia serta berbakti kepada raja. Sebagai pembalasan dan rasa penghargaan di atas jasa bakti yang di curahkan, Sultan akan memberi anugerah atau kurnia sama ada dalam bentuk persalinan, barang-barang berharga seperti emas, permata atau kurniaan pangkat kebesaran dan gelaran-gelaran tertentu.

3.1. Jasa bakti Tun Perak sewaktu angkatan Siam me­nyerang Melaka. Tun Perak memegang jawatan sebagai penghulu orang-orang Kelang. Kejayaan Tun Perak me­nyekat kemaraan Siam serta serangan Siam hingga menye­lamatkan Melaka tanpa pertumpahan darah telah men­dapat pengiktirafan yang tinggi daripada Sultan Muzaffir Syah. Tun Perak di lantik sebagai Perdana Menteri dengan gelaran Paduka Raja. Jika mengikut adat dan peraturan Melaka, Tun Peraklah yang sepatutnya menduduki jawatan sebagai Bendahara Melaka setelah ayahandanya Bendahara Seri Wak Raja mati (minun racun) tetapi oleh kerana Seri Nara Diraja sangat berpengaruh (jasanya menaikkan Sultan Muzaffir Syah di atas takhta) maka jawatan Bendahara dipegang oleh Seri Nara Diraja Tun Ali.
Tun Perak seolah-olah membawa diri ke Kelang dan di­lantik sebagai Penghulu Kelang. Sebagai seorang anak pembesar, darah pembesar tetap mengalir dalam diri Tun Perak. Kewibawaan beliau sebagai tokoh pemimpin yang berkelibar tetap terserlah. Beliau tidak pernah "merajuk" dalam melaksanakan tugas dan berbakti kepada Melaka walaupun ia tersingkir daripada jawatan yang menjadi "haknya". Ini jelas apabila raja mengerahkan seluruh pahla­wan daripada segenap pelusuk negeri berkumpul di Melaka bagi menghadapi serangan Siam.

3.2. Jasa bakti Hang Tuah setelah berjaya membunuh Hang Jebat. Hang Tuah adalah seorang panglima yang sangat bedasa. Jasa bakti yang pernah dicurahkan kepada rajanya tidak pernah mengenal erti keperitan. Sungguh­pun beliau telah diperlakukan secara tidak adil oleh Sultan Mansur, namun sebagai hamba Melayu yang taat dan ber­pegang teguh pada konsep "pantang Melayu menderhaka pads rajanya", Hang Tuah tetap berusaha dan melaksana­kan segala titah raja. Dia sanggup membunuh sahabat karib yang telah dianggap sebagai saudara sendiri demi berbakti pads rajanya, sungguhpun Hang Jebat menderhaka ke­rana membela kematiannya. Jasa bakti Hang Tuah me­ngembalikan maruah Sultan Mansur Syah telah mendapat penghargaan daripada Sultan. Sejarah Melayu mencatat­kan;

"Maka terlalu sukacita baginda. Maka segala pakaian yang dipakai baginda itu semuanya dianugerahkan kepada Hang Tuah .... telah itu Hang Tuah dilekatkanlah gelar "Laksa­mana" itu diarak keliling negeri, seperti adat anak raja-raja, didudukkan tara Seri Nara Diraja. (Penghulu Bendahari)
3.3. Jasa bakti Tun Telanai dan Menteri Jana Putra serta utusan Melaka yang pergi ke Siam kerana berhasil menja­linkan hubungan baik antara Melaka dan Siam mendapat penghargaan Sultan;
"Maka baginda pun terlalu sukacita, serta memberi persali­nan Tun Telanai dan Menteri Jana Putra, dan akan segala utusan Siam itu."

4. Sifat bertimbangrasa atau diplomasi
Sifat ini jugs sa­ngat jelas dalam beberapa tindakan yang dibuat terutama­nya oleh pihak pemerintah yang menentukan sesuatu dasar atau tindakan. Dengan wujudnya sifat kemanusiaan yang murnii ini, beberapa perkara buruk yang melibatkan kemusnahan dapat dihindari.

4.1. Raja Iskandar Zulkamain sewaktu menyerang Neged Kida Hindi telah bedaya menawan negeri tersebut. Raja Kida Hindi telah dilslamkan, begitu juga dengan segala pembesar dan rakyatnya. Puteri Raja Kida Hindi telah di Islamkan dan dijadikan isterinya. Tindakan Raja Iskandar jelas mengandungi nilai-nilai kemanusiaan yang sangat mulia kerana pada kebiasaannya dalam peperangan, negeri yang kalah bermakna rajanya terpaksa turun takhta. Tetapi kerana kemanusiaan, Raja Iskandar terus "membenarkan" Raja Kida Hindi memerintah dan membimbing baginda kepada agama yang diredhai.

4.2. Keputusan yang dibuat oleh Sultan Muzaffir Syah menceraikan isteri kesayangannya Tun Kudu adalah suatu tindakan yang amat diplomasi bagi menyelesaikan per­sengketaan dua orang pembesar yang berpengaruh di Mela­ka waktu itu. Sifat timbangrasa Sultan yang sekaligus me­ngorbankan kepentingan diri demi untuk keutuhan keraja­an dibawah pemerintahannya itu telah membawa suatu kejayaan yang amat besar dalam survival politik Melaka seterusnya. Kerana hasil daripada sifat bagindalah telah mententeramkan pergolakan dalaman yang seterusnya memberi kekuatan dan kesatuan di kalangan pembesar dan pengikut daripada kedua belah pihak (pihak Tun Perak dan pihak Seri Nara Diraja). Malah dengan keputusan yang penuh di­plomasi itu juga telah memberi "laluan" kepada seorang tokoh pembesar yang sangat berkelibar iaitu Tun Perak un­tuk menduduki tempat Bendahara. Dan ini jelas terbukti daripada peranan yang disumbangkan oleh Bendahara Pa­duka Raja Tun Perak sewaktu memegang jawatan tersebut.

4.3. Sultan Alauddin Riayat Syah adalah terkenal dengan sifat-sifat adil dalam membuat keputusan yang wajar demi untuk menjaga keamanan Melaka. Dengan tindakan ba­ginda, telah memberi keselesaan kepada kehidupan rakyat. Tindakannya telah memberi kesedaran kepada pembesar‑pembesar negeri yang bertanggungjawab dalam soal-soal keselamatan untuk bekerja dengan lebih bersungguh­sungguh bagi mengembalikan keamanan dan menjamin keadaan aman berpanjangan dengan menguatkuasakan undang-undang dan hukuman. Tindakan yang tegas dan peraturan yang sistematik telah dilaksanakan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah bagi menja­min raja-raja di negeri jajahan Melaka tidak mengguna­kan kuasa secara berleluasa serta bagi memastikan raja-raja itu melaksanakan pemerintahan dengan penuh keadilan dan saksama.

4.4. Sultan Mahmud Syah walaupun terkenal sebagai seorang raja yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, namun dalam usianya meningkat tua, dengan pengalaman yang se­makin bertambah luas, baginda boleh membuat pertimban­gan yang lebih wajar. Di waktu usianya semakin bertambah, baginda telah insaf dan timbul kesedaran bahawa sesuatu tindakan atau keputusan yang akan dibuat seharusnya mendapat persetujuan hasil daripada muafakat dan perbin­cangan dengan pembesar-pembesar yang lebih tua, lebih berpengalaman. Sebab itulah apabila mengetahui bahawa anakandanya Raja Ahmad mengenepikan menteri-menteri yang tua, Sultan Mahmud bertindak membunuh anakan­danya. Baginda juga amat menyesal dengan keterlanjuran membunuh Bendahara Seri Maharaja dan keluarga yang temyata tidak berdosa. Sebagai tanda penyesalannya, ba­ginda turun dari takhta clan menghabiskan sisa-sisa hidup dengan berkhalwat di Hulu Melaka.

5. Memberi Nasihat dan Pengajaran : Nasihat menasihati antara satu dengan yang lain amatlah dituntut dalam me­ngatur kehidupan agar tidak tergelincir daripada landasan kemanusiaan yang mumi dan abadi. Golongan tua biasanya bertindak sebagai penunjuk ajar, memberi pengajaran ke­pada yang lebih muda dengan harapan tindakan yang dilakukan tidak melampaui batas-batas kemanusiaan serta dapat berlaku adil, tidak menimbulkan masalah atau beban kepada golongan masyarakat di bawahnya. Unsur nasihat dan pengajaran ke arah kebaikan demi kesejahteraan hidup amat jelas melalui wasiat-wasiat. Malah jenis wasiat amat kaya dengan unsur nasihat dan pengajaran.

5.1. Wasiat Sultan Alauddin Riayat Syah
Wasiat padapembesarnegeri ; Jikalau suatu khilap bebalnya, sangat-sangat maaf sekalian akan dia, dan tegur ajar, kerana ia lagi budak."
Wasiat pada Raja Muhammad ; hendaklah banyak‑banyak ampun mu akan segala hamba sahayamu, dan baik‑baik peliharamu akan dia,jikalau datang kepadamu dua pekerjaan, yakni pekerjaan Allah dengan pekerjaan dunia, maka dahulukan olehmu pekerjaan Allah, tinggal­kan pekerjaan dunia, hendaklah engkau sangat-sangat menyerahkan dirimu ke hadrat Allah Taala. Dan segala anak Melayu, bagaimana besar dosanya, jangan kamu bunch, melainkan dosanya derhaka; kerana segala Melayu itu tanahmu, Jikalau kaubunuh ia dengan tiada dosanya,
bahawa kerajaanmu binasa."

6. Keimanan dan Ketakwaan : Sifat-sifat ini berkait dengan amalan agama Islam. Dengan mengamalkan sifat ketak­waan manusia akan hidup lebih sempuma. Dalam Sejarah Melayu, banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan soal-soal keimanan ini diceritakan terutama dalam episod-­episod seperti ;

6.1. Raja dan pembesar Melaka menuntut ilmu agama daripada guru-guru agama yang datang dari Judah. Sultan Mahmud dan Bendahara Seri Maharaja pemah belajar agama pada Makhdum Sadar Jehan.

6.2. Kerajaan Melaka semasa pemerintahan Sultan Muzaffir Syah telah, melaksanakan hukuman mengikut Islam iaitu hukuman potong tangan kepada mereka yang me­lakukan kesalahan mencuri.


6.3. Raja-raja Melaka memerintah dengan penuh adil dan saksama sebagai suatu tuntutan sifat-sifat yang mulia, ter­puji di sisi agama Islam.

Ahad, 29 Jun 2014

Penghayatan Cerpen Dan Drama

1. Tema dan persoalan
TEMA – Idea atau persoalan pokok atau idea yang mengawal sesebuah karya sastera.
Dalam karya prosa yang bukan cereka, tema mungkin dianggap sebagai persoalan umum
dalam perbincangan, bahan karangan ataupun yang disebut tesis. Merupakan gagasan /pemikiran utama / pandangan / sikap / kritikan / falasafah / serta perbincangan seseorang penulis. Tema boleh berupa apa sahaja, seperti peperangan, cinta, kemiskinan, kekecewaan, dan lain-lain. Tema akan dirasai oleh pembaca setelah selesai membaca sesebuah novel.

PERSOALAN - merupakan isu-isu kecil @ sampingan yang diketengahkan oleh pengarang
untuk mendokong tema. Ianya hadir bersama rentetan peristiwa/ plot.

UNSUR KERELEVANAN - bermaksud mempunyai hubungan dan kaitan @ pertalian dengan topik yang dibincangkan oleh pengarang. Latar masa menjadi pengukur menentukan samada gagasan pemikiran pengarang relevan atau tidak dengan masa sesuatu karya itu dihasilkan. Contohnya novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur yang ditulis tahun 1980-an dianggap relevan dengan isu semasa pada tahun itu seperti
MAKNA HARAFIAH : Makna yang dikesan/ dirasai secara langsung dari karya yang dibaca.

Disebut juga makna tersurat

MAKNA TERSIRAT: Makna yang terselindung/ tersembunyi disebalik tema dan persoalan. Dalam sesebuah karya memang terdapat kedua-dua makna ini. Untuk mengesan makna tersirat lebih susah daripada mengesan makna tersirat kerana pembaca terpaksa berfikir dan menduga-duga maknanya. Belum pasti apa yang diduga pembaca sama dengan pemikiran pengarang

Nilai
a. Kemanusiaan

TAKRIFAN: Nilai Kemanusiaan- Nilai-nilai baik yang ditunjukkan oleh seseorang watak kepada watak lain dalam sesebuah karya sastera, ianya berkait rapat dengan isu yang diketengahkan oleh pengarang Contoh: Belas kasihan, simpati, kesetiaan, kecekalan, kerajinan, kejujuran, mengenang budi dan sebagainya.

b. Kemasyarakatan

TAKRIFAN: Keadaan masyarakat, yang berkaitan dengan masyarakat dalam sesuatu karya sastera sama ada dalam cerpen, novel, drama ataupun sajak. Antara contoh nilai kemasyarakatan seperti, mementingkan kerjasama, tolong menolong, mementingkan nilai ketimuran, semangat kejiranan.
c. Keagamaan / Moral

TAKRIFAN: Nilai yang termaktub dalam ajaran agama dan juga dalam sesbuah masyarakat atau juga sikap atau cara kelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak.

3. Latar
LATAR memainkan peranan utama dalam memberi suasana kepada peritiwa-peristiwa dan watak-watak yang terdapat dalam sebuah cerita. Latar mungkin wujud dalam bentuk fizikal seperti sebuah kamar, sebuah negeri, atau tempat-tempat tertentu.
a. Tempat : Iaitu lokasi /tempat sesuatu peristiwa itu berlaku b. Masa /Suasana : Iaitu bila ( zaman / musim ) sesuatu peristiwa itu berlaku
c. Masyarakat / Keadaan : Suasana umum disekeliling kehidupan watak-watak seperti agama, emosi, mental, serta kemasyarakatan dari watak-watak tersebut. Watak yang digambarkan sebagai manusia yang resah / tidak tenteram emosinya akan dapat menyakinkan pembaca akan segala sikap dan tindak-tanduk dalam cerita.

4. Plot dan Peristiwa
Dalam cereka atau drama, plot ialah sesuatu yang menghubungkan antara peristiwaperistiwa dalam cerita (jalinan cerita / rentetan peristiwa ) yang rapat pertaliannya dengan gerak laku lahiriah dan bathiniah watak dalam cerita. Setiap peristiwa dan gerak laku lahiriah dan batiniah watak. Setiap peristiwa dari awal hingga akhir berlaku berdasarkan kepada hukum sebab dan akibat. Dalam alam realiti/alam nyata setiap peristiwa berlaku secara terperinci / tersusun dan kronologi, tetapi dalam pembinaan plot , pengarang
berhak menyusun peristiwa mengikut fantasi atau citarasa /kemahuan pengarang sendiri

a. EKSPOSISI iaitu permulaan plot – pengenalan watak . akibat perhubungan watak ,timbul pertikaian atau konflik

b. KOMPLIKASI iaitu pertengahan cerita – konflik semakin rumit.

c. KONFLIKS
Pertentangan @ perjuangan yang timbul daripada keadaan saling bertindak antara dua kuasa yang perlawanan dalam plot sesebuah cerita. Konflik menimbulkan unsur-unsur ketegangan yang menarik perhatian pembaca

Konflik terbahagi kepada 5 jenis

1. Konflik dalam diri
2. Konflik dengan watak lain
3. Konfilk dengan masyarakat
4. Konflik dengan unsur alam
5. Konflik dengan nasib dan taqdir

d. KLIMAKS iaitu perumitan /pertentangan / konfliks yang sudah memuncak – konsentrasi yang maksima / detik ketegangan akhir pada konflik. Ini merupakan bahagian yang paling menarik minat pembaca di mana mereka akan memberi tindak balas emosi yang terkuat terhadap kedudukan cerita. Dalam struktur dramatik, klimaks terletak pada titik perubahan aksi naik bertukar menjadi aksi menurun

e. PELERAIAN – merupakan peringkat akhir dalam pembinaan plot. Pertemuan peleraian cerita adalah sebagai akibat yang diperolehi dari konflik, dilaksanakan pengarang dalam berbagai-bagai resolusi tertentu. Perkembangan ini adalah lanjutan dari klimaks atau dipanggil anti klimaks. Di sini nasib watak akan ditentukan . Terdapat pelbagai situasi peleraian di mana ada pengarang yang menentukan nasib watak-watak dan terdapat juga pengarang memberikan hak kepada pembaca untuk meleraikan sendiri nasib watak-watak dalam sesebuah karya.

KETEGANGAN – Penyelesaian yang berlainan dari apa yang difikir oleh pembaca

Plot terbahagi kepada dua
a. Plot Kronologi- ikut urutan masa
b. Plot tidak kronologi – tidak ikut urutan masa

5. Watak dan Perwatakan
Berfungsi mengembangkan tema dan persoalan. Dari watak-watak muncul semua peristiwa. Peristiwa terjadi kesan dari sabab dan akibat ( cause and effect) – seterusnya wujudnya lpot. Pengarang boleh menghidupkan watak melalui aksi dan derak laku watak dengan menggunakan bahasa / gambaran hingga dapat menghidupkan watak sebagai realiti. Watak dalam karya adalah manusia yang bergelut dengan masalah-masalah seperti juga watak dan perwatakan manusia di luar karya

a. Jenis Watak
i. Watak Protagonis
Merupakan watak yang memainkan peranan penting / utama dari awal hingga akhir cerita. Tidak semestinya watak protagonis wira yang baik, watak jahat juga boleh menjadi watak utama jika pengarang mementingkannya daripada watak-watak lain
ii. Watak Antagonis
Watak yang menjadi penentang kepada watak protagonist
iii. Watak Bundar
Mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasa, unsur-unsur fizikalnya, psikologi dan unsur kemasyarakatan. Ia lebih menyakinkan atau lebih tepat dengan sifat-sifat manusia dalam kehidupan sehari-harian. Seseorang wira juga ada kelemahan-kelemahan seperti sifat-sifat cemburu, yakin pada diri dan sebagainya

i. Watak Pipih
Watak yang tidak berkembang dan berbeza dengan watak bundar. Dikenali sebagai watak sampingan, bukan penggerak cerita, bukan watak utama /penting

ii. Watak Dinamik
Watak yang berubah-ubah dan berkembang mengikut kesesuaian atau keperluan
tertentu, samada dari segi psikologi, tingkah laku ( aksi dan reaksi ) akibat dari
persekitaran atau kesan dari rentetan plot . Fungsinya
· Untuk mengembangkan plot
· Mewujudkan perubahan sikap /sifat watak lain
· Merubah latar dan suasana
· Menonjolkan perwatakan protagonis

iii. Watak Statik
Bertentangan dengan watak dinamik – iaitu watak yang tidak mengalami perubahan
dalam menghadapi dugaan dan tidak dapat diubah oleh persekitaran atau fikirannya
tidak berkembang dari mula cerita hingga ke akhirnya

b. Peranan Watak

C. Perwatakan
i. Latar dan sejarah watak
ii. Sifat Dalaman
iii Sifat Luaran

5. Sudut Pandangan
Cara pengarang mempersembahkan karya / cerita / fiksyen dan peranan pengarang dalam
menggambarkan aksi sesebuah cerita. Terdapat beberapa situasi perana pengarang dalam
karya mereka
· Turut terlibat memainkan peranan dalam dalam karya
· Berada di luar cerita
· Cuma memaparkan cerita / peristiwa dan menggambarkan watak-watak tanpa
menyerapkan diri dalam watak-watak novel

Terdapat 4 jenis sudut Pandangan

a. ORANG PERTAMA : Pengarang terlibat secara langsung
dalam karyanya dengan meresapkan diri ke dalam watak karya menggunakan
gantinama “aku.

b. ORANG KETIGA TIDAK TERBATAS / SERBA TAHU :
Pengarang mengetahui segalanya dari segi lahiriah dan bathiniah watak dan
fenomena yang berlaku dalam karyanya. Pengarang juga terlibat dalam membawa
pengajaran tafsiran atau memberi hukuman kepada watak-watak terlibat.
Pengarang boleh bercerita secara fizikal dan dalaman /apa yang dirasai oleh
watak-watak seterusnya boleh mencetuskan konflik watak

c. ORANG KETIGA TERBATAS : Pengarang berada di luar
permasalahan sekadar mengetahui diri watak-watak tersebut secara tidak
terperinci

d. SUDUT PANDANGAN OBJEKTIF : Pengarang bertindak
sebagai pencatat / pelapor pada peristiwa yang berlaku. Pengarang berada di luar
karyanya. Disebut juga “teknik kamera”. Pengarang tidak memihak kepada watakwatak
dalam karyanya, tidak memberi pendapat, hanya memperlihatkan aksi
watak dan terserah kepada pembaca untuk membuat kesimpulan.

6. Gaya bahasa

a. PERSONIFIKASI
Menggunakan kiasan untuk memberikan sifat-sifat manusia seperti perasan,
perwatakan tindak-tanduk kepada objek-objek mati/ binatang @ bukan
manusia
Contoh : Cinta yang bersayap
Angin yang mejenguk

b. SIMILE / KIASAN
Tamsil atau kiasan yang membandingkan dua objek yang mempunyai sifat dan
nilai yang sama. Simile menggunakan perkataan banding
seperti,bagailakasana, umpama dan sebagainya Ayat Rumah saya seperti
rumah saudara bukan dikatakan simile walaupun menggukankan kata banding
Contoh: garang seperti singa
Merdu bagai buluh perindu
Terumbang-ambing bagai laying-layang putus tali

c. METAFORA
Kiasan atau analogi yang melambangkan sesuatu bagi seuatu yang lain, bagi
menyarankan bahawa antara kedua-duanya terdapat persamaan.Berbeza
dengan simile ialah metafora tidak menggunakankata-kata bandingan seperti
umpama dan sebagainya.

Contoh

Hidup adalah pemandangan di jendela keretapi
Metafora juga boleh ditafsirkan terdiri daripada dua perkataan. Satu perkataan
bersifat konkrit( nyata dan menjadi objek untuk difikirkan), manakala satu
perkataan lagi bersifat abstrak iaitu tidak nyata yang menjadi pembanding

Contoh:

Lubuk hati
Gerbang sejarah
Roh wang
Kerikil kembara

d. IRONI
Mengucapkan sesuatu yang berlaianan daripada reality atau kenyataan yang
sebenarnya.. secara leteralnya ia bermaksud sindiran, cemuhan atau ejekan.
Ironi lebih mudah dikesan melalui deklamasi. Ini disebabkan intonasi suara,
pendengar dapat merasakan bahawa ia mungkin mengandungi makna yang
lain daripada yang dinyatakan

e. PARADOKS
Suatu pernyataan yang sekali imbas kelihatan bertentangan atau salah menurut
pendapat umum atau kedengaran agak pelek, tetapi apabila dilihat lebih dalam,
penyataan tersebut adalah munasabah dan dapat diterima sebagai benar
Ungkaran Tangan yang menghayun buaian boleh menggoncang dunia boleh
dianggap sebagai paradoks

f. PERLAMBANGAN
Sesuatu yang berdiri sebagai dirinya sendiri disamping menyarankan atau
memaknakan sesuatu yang lain.Terbahagi kepada beberapa kategori:
1. Lambang dari unsure alam - ombak,gunung, bulan,bintang,rimba,pagi dll
2. Lambang dari nama watak terkenal - Rama,Sita,Rawana, Tuah, Jebat dll
3. Lambang warna - buru, merah,putih, hitam dll
4. Lambang
g. Perbandingan
h. Citra
i. Dialek
j. Pengaruh bahasa asing.

7. Teknik

a. PEMERIAN / NARATIF : Pengarang menggambarkan sesuatu samada keadaan
alam, suasana, peristiwa atau seseorang watak. Pemerian disampaikan dalam
bentuk wacana dan tidak melibatkan unsure-unsur dialog, monolog dan monolog
dalaman

b. DIALOG : Perbualan / percakapan antara dua atau lebih watak dalam karya
sastera

c. MONOLOG : Tutur kata / pengucapan oleh seseorang watak secara
bersendirian, ia lebih merupakan usaha menyatakan perasaan dan fikiran.
Contohnya, berdoa, meratap, mengeluh, merintih, merungut dan sebagainya

d. MONOLOG DALAMAN : Kata hati / pengucapan batin watak / pergolakan batin
/fikiran watak yang tidak dilahirkan dalam bentuk dialog / monolog. Ia tidak
didengari oleh watak-watak lain . Biasanya ia muncul bila watak berada
bersendirian, dalam keadaan termenong, berkhayal, berilusi, mengenang nasib dan
sebagainya. Petunjuk yang menunjukkan monolog dalaman ialah berkata dalam
hati, bertanya dalam hati, berseru dalam hati, merintih dalam hati dan sebagainya

e. IMBAS MUKA : Penggambaran / ramalan sesuatu peristiwa atau kejadian yang
akan atau mungkin berlaku sama ada pada watak atau masyarakat. Muncul melalui
dialog, monolog atau monolog dalaman. Dengan memasukkan imbas muka dapat
mengurangkan ketegangan/saspen pembaca, memperlahankan plot dan pembaca
mendapat bayangan (walau pun samar) apa yang akan berlaku
Keburukannya ialah mengurangkan ransangan pembaca dan membuatkan
pembaca tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi seterusnya

f. IMBAS KEMBALI : Pengarang menggambarkan watak mengingati semula kesah/
peristiwa yang pernah terjadi, dialami dan dilihat oleh watak tak kira watak utama
atau watak sampingan. Muncul melalui ingatan, khayalan, kenangan dalam bentuk
monolog atau monolog dalaman

g. Ketegangan / Penyelesaian
Ianya merupakan kemuncak naluri ingin tahu pembaca terhadap sesuatu
peristiwa yang akan berlaku berikutnya. rasa ragu-ragu terhadap apa yang
akan berlaku selanjutnya.
Ianya juga dikenali sebagai katasfora atau peleraian untuk menyebut akibat atau
kesudahan sesebuah cereka.

h. Arus Kesedaran
Ianya merupakan pendedahan pengaliran fikiran yang berlaku secara sedar dan
pengaliran
tindak balas emosi fikiran seseorang individu. Kebiasaanya ia akan diikuti dengan
aksi spontan yang ditunjukkan oleh watak hasil dari pengaliran fikirannya berhubung
dengan sesuatu keadaan atau situasi.

i. Perulangan
Perihal berulang (berulang-ulang atau sesuatu yang berulang atau diulang-ulang)

j. Dramatik(penceritaan tak langsung)
Mempunyai lagak / gaya / aksi yang ditunjukkan (bukan percakapan) seperti
gerak-geri, aksi, mimik muka dan sebagainya

k. Didaktik
Unsur pengajaran dalam sesebuah karya sastera yang memberi pamduan terutama dalam aspek moral, etika atau soal-soal keagamaan. Ianya menjadi matlamat utama atau tujuan sebenar pengarang dalam menghuraikan sesebuah karya.

Genre Drama
1. Pengertian Drama
Istilah ini berasal dari perkataan Greek, iaitu “dran” yang bermaksud melakukan,
melakonkan, mencapai. Aristotle mendefinisikan sebagai aksi manusia yang ditiru. Prof
J.M. Manly mengutarakan tiga unsur yang perlu ada dalam drama
i. Cerita
ii. Bahan cerita
iii. Pelakon yang memainkan peranan sebagai watak-watak dalam cerita.
Aksi dan dialog merupakan unsur-unsur penting, walau bagaimanapun bentukbentuk
lain seperti pentomin dan mimos yang tidak menggunakan dialog juga
dikatakan sebagai drama.

Pengertian drama dihubungkan kepada dua perkara,
i. Sebagai karya yang cuba menggambarkan kehidupan atau satu aspek
kehidupan manusia dengan mengemukakan konflik melalui aksi dan dialog
para watak.. Lazimnya skrip ( naskhah lakon ) itu memang dirancang untuk
dipentaskan
ii. Aspek pementasan yang dianggap sebagai suatu hasil seni penulisan
sastera imaginatif yang berbeza dengan cereka dan puisi
Penikmatan sesebuah drama bukan sekadar pembacaan skrip di atas pentas sahaja,
ianya dinikmatai secara langsung oleh audien tanpa henti., sebab itu drama tidak boleh
terlalu panjang dan harus ada daya tarikan yang kuat untuk menarik perhatian dan
merangsang mereka agar mengikutinya hingga ke akhir pementasan
Suatu yang membezakan drama dengan cereka ialah
a. Drama menyungguhkan cerita dengan aksi atau geraklaku watak di mana
dialog melengkapi aksi watak
Cereka menyungguhkan cerita dengan bercerita, di mana pengarang menggunakan
pemerian untuk mengembangkan plot cerita

STAIL PEMENTASAN/ALIRAN DALAM DRAMA
i. Realisme
ii. Bukan Realisme
Konsep Drama Aliran Realisme
a. Seringkali dihubungkan dengan kaedah atau gaya perlukisan dalam cerita
sama ada yang berhubung dengan alam, peristiwa atau manusia
b. Realisme merupakan satu angkatan yang pragmatisme iaitu melihat
kebenaran sebagai sesuatu yang nyata- memperkata sesuatu
keadaan/peristiwa seadanya atau sebagaimana adanya
c. Menekankan kepada gambaran sebenar yang berlaku pada sesuatu tempat
dan zaman atau masa
d. Gambaran satu amitasi atau peniruan terhadap kehidupan setepat mungkin
tanpa berselindung – secara terus terang yang berlaku dalam masyarakat
Konsep Drama Bukan Realisme
a. Drama yang tidak terikat dengan teori Aristotle , kurang
menekankan aspek-aspek logik dan ada unsur-unsur
kekacauan
b. Drama yang mengarah kepada melahirkan gelodak batin atau
perasaan manusia
c. Cuba digayakan dengan stail moden
d. Lebih mendekati hal-hal yang berkaitan metafizika, f
alasafah/fantastic dan abstrak
e. Bersifat anti realisme

ISTILAH-ISTILAH DALAM DRAMA
i. Babak
Bahagian-bahagian dalam drama.Pemisahan babak dapat dilihat dengan
turun naiknya tirai pentas atau seluruh panggung digelapkan beberapa
ketika, dan berlaku pertukaran latar tempat dan latar waktu. Ia juga ditandai
dengan tulisan misalnya “BABAK 1”. Pembahagian drama kepada babak-
babak ini memberi kesempatan kepada pelakon dan penonton berehat
sebentar, kesempatan pada pelakon menukar kostium dan memberi
kesempatan pada petugas menukar setting dan sebagainya.
ii. Adegan
Atau scene dalam bahasa Inggeris. Asal dari perkataan skene yang terdapat
dalam teater zaman Greek Tua bererti tempat (khemah) sesuatu dialog
dituturkan. Adegan ialah bahagian-bahagian kecil dalam babak, yang
bermaksud bahagian-bahagian aksi yang berurutan dalam satu latar yang
tidak berubah. Dalam pementasan pemecahan adegan boleh dilihat dengan
turun naik tirai atau terang gelapnya lampu, atau hanya dengan berlaku
pertukaran watak(keluar masuk watak.)
iii. Episod
Peristiwa yang dikemukakan dalam cereka sebagai suatu aksi yang
bersambungan. Sungguhpun peristiwa itu mempunyai kesatuan yang
tersendiri, episode dalam cereka moden biasanya diikuti oleh episodeepisod
lain yang dijalin bersama. Dalam cereka sati peristiwa tidak mungkin
akan menghasilkan plot, sekurang-kurang nya mesti ada tiga peristiwa;
pertama, peristiwa yang memulakan perkembangan yang menuju kepeda
peristiwa kedua. Peristiwa kedua akan bersambung kepada peristiwa ketiga.
Dengan itu plot boleh dibina dengan menyusun beberapa episode tertentu
menurut mana yang awal, dan mana yang kemudian. Sungguhpun begitu
ada episode yang berdiri dengan sendiri sebagai sebuah cerita contonya
cerita binatang dan cerita jenaka.
iv. Penskripan
Hal-hal yang berhubung dengan penulisan skrip dan unsure-unsur seni yang
bergabung di dalamnya.
v. Konsep Dramatik
Merujuk kepada tahap penyampaian drama yang memilat dan
mempesonakan penonton atau kualiti pengolahan sesuatu persembahan
drama. Dramatip boleh dibina dari segi lakonan, pengolahan audio-visual,
gabungan penataan set dan cahaya, dan sebagainya. Boleh dinilai dari segi
rangsangan dan sambutan emosi audien.
vi. Teater
vii. Konsep Tragedi Dalam Drama
viii. Konsep Komidi Dalam Drama
Istilah-Istilah dalam Struktur Plot
i. Eksposisi
Bahagian pengenalan , memberi keterangan tentang watak, latar dan faktafakta
lain yang perku untuk memahami drama
ii. Penimbulan krisis

Selepas memperkenalkan watak, watak-watak saling berhubungan. Krisis
ialah suatu titik di mana unsur-unsur yang bertentangan antara watak muncul
dan akan menimbulkan konflik. Ini akan dilihat dalam aksi watak. Plot akan
berubah
iii. Ketegangan (Suspens)
Merupakan kemuncak ingin tahu audien terhadap sesuatu peristiwa yang
akan berlaku berikutnya Keadaan ini wujud apabila terdapat peristiwaperistiwa
yang mempengaruhi watak di mana penonton akan memberi
perhatian yang simpatik kepada watak berkenaan. Ketegangan merupakan
unsur utama menarik dan mengekalkan minat audien..Mereka tertanya-tanya
apa yang akan berlaku seterusnya atau membuat ramalan-ramalan sendiri
tentang kesudahan nya.
iv. Ketengangan Akhir
Merujuk kepada banyangan harapan yang kadang-kadang muncul sebelum
katastrofa dalam sesebuah tragedy. Adanya ketegangan akhir membuatkan
audien akan menungguhingga pementasan tamat.
v. Klimaks
Bahagian yang paling menarik, di mana audien akan memberi tindak balas
emosi yang terkuat terhadap kedudukan cerita. Klimaks inilah tempat di
mana aksi naik bertukar menjadi aksi menurun.
Unsur Kekaguman
A. Visual
i. Pentas
Terdapat dua jenis pentas
a. Pentas biasa/ Prosenium
Iaitu pentas yang dibina berhadapan dengan penonton.
Bagaimanapun jika ada tambahan pentas lain di bahagian pentas
utama yang sedia ada , itu dipanggil pentas Apron
b. Pentas Arena
Ruang lakon yang dikelilingi, (lazimnya dalam bentuk bulatan)
oleh tempat duduk penonton. Pementasan drama yang
dipertonton di pentas arena dipanggil juga sebagai theater-inthe-
round.
Pemilihan pentas mestilah sesuai dengan tema persoalan, mesej, yang
hendak disampaikan kepada penonton.
ii. Set
Ialah latar sesuatu peristiwa yang berlaku. Set merupakan satu
pengecaman awal, dan penonton akan mengetahui di mana sesuatu
peristiwa itu berlaku sebaik saja memasuki panggung.

iii. Prop
Ialah alat/perkakas yang digunakan. Prop yang digunakan mestilah
sesuai dengan latar masa sesebuah drama dan sesuai denganstatus
watak. Contoh paip, tongkat, tv, radio, majalah dan sebagainya.
iv. Cahaya
Cahaya penting untuk menggambarkan suasana petang,malam atau
pagi atau majlis-majlis seperti yang dikehendaki oleh drama. Untuk
menggambarkan suasana muran di perkuburan, mungkin ditandai
dengan cahaya lampu yang suram. Suasana berlainan, cahaya jga
berlaian.
v. Kostium
Ialah pakaian/busana/fesyen/corak/ yang digunakan oleh pelakon.
Kostium mesti sesuai dengan peranan yang dibawa oleh watak, dan
mesti sesuai dengan zaman sesuatu peristiwa berlaku. Pakaian Ibu
Rahimah mesti menggambarkan dia seorang ibu/orang tuan dari
kampong, pakaian Rahimah sebelum keluar Negara berbeza selepas
dia pulang dan menerima pengaruh barat dan sebagainya.

B. Aural
i. Muzik
Ialah jenis muzik dan lagu yang dimainkan untuk melatari sesebuah
drama, Pelbagai jenis muzik digunakan sesuai dengan adegan-adegan
tertentu. Muzik pengenalan juga digunakan semasa memulakan
sesebuah drama
ii. Kesan bunyi
Selain muzik, kesan bunyi penting untuk mengambarkan reality
sesebuah peristiwa, misalnya kesan bunyi motokar yang menghampiri
dan berhenti di sesebuah rumah, kesan bunyi tertentu yang sesuai
semasa di perkuburan, kesan bunyi waktu tengah malam dan
sebagainya.

PERISTIWA-PRISTIWA PENTING DRAMA ASIAH SAMIAH

BABAK 1(Hlm. 190-196)
1. Asiah Samiah dan Marga Tua sedang bernyanyi yang seterusnya membawa kepada luahan hati
Marga Tua tentang raa tidank senangnya terhadap Asiah Samiah yang dianggapnya gila.
2. Sejak 15 tahun yang lalu Marga Tua berada di jalan itu mendengar Asiah Samiah tua menyanyi.
3. Kesetiaan dan keistemewaan Asiah Samiah dalam berkata-kata seperti seorang sasterawan
menyebabkan Marga Tua tetap mengikuti perkembangannya.
4. Marga Tua berasa simpati dengan Asiah Samiah yang menjadi gila kerana teringatkan anak yang
baru dilahirkannya.

BABAK 2 (hlm. 196-203)
1. Peristiwa imbas kembali zaman muda Asiah Samiah, yang amat dikasihi oleh kedua orang
tuanya Tuan Setiawan Tanjung dang Puan Suari Alimin.
2. Keistemewaan , kecerdikan serta kecantikan Asiah Samiah turut menjadikan beliau seorang
yang sangant istemewa.
3. Marga Tua menceritakan bagaimana dia mengenali Asiah Samiah menerusi tugasnya sebagai
guru bahasa yang turut memupuk minat Asiah Samiah dalam bidang sastera menerusi cerita-cerita
yang diceritakannya.
4. Imbas kembali hubungan Asiah Samiah dengan Anas Samanda yang tidak dipersetujui oleh
keluarga Asiah Samiah.

BABAK 3(hlm. 203-210)
1.Marga tua teringatkan tentang anas samanda pada zaman mudanya begitu juga dengan misa
sagaraga yang lebih hebat daripada segi kekayaan dan pengaruh sehingga orang ramai
mengkaguminya
2.Kehebatan misa sagaraga digambarkan menerusi keupayaannya membeli syarikat besar
termasuklah syarikat yang haram
3.Asiah samiah tua teringatkan pada zaman mudanya dia dijaga oleh pembantu orang tuanya iaitu
siti bunirah dan pak leh lak lak yang menjaganya dengan penuh kasih sayang.asiah samiah
dinasihati agar sentiasa menjaga diri dan jangan terpengaruh dengan kehidupan luar

BABAK 4 (hlm. 210-217)
1. Peristiwa imbas kembali pada zaman muda antara Marga Muda dan Anas Samanda tentang Misa
Sagaraga yang sangat berpengaruh dan berkuasa.
2. Anas Samanda menceritakan tentang tindakan Misa Sagaraga dan pengikut-pengikutnya yang
datang ke rumah bapanya dengan tujuan untuk menghalau bapanya.
3. Anas Samanda cuba mempertahankan hak dan maruah keluarganya namun dinasihati oleh
Marga Muda yang dia parti akan tewas jika menentang Misa Sagaraga.
4. Marga Muda menceritakan apa yang telah terjadi kepada keluarganya apabila ayahnya cuba
memperjuangkan tanah yang bukan miliknya menyebabkan ayahnya dianggap penjenayah serta
keluarganya yang musnah apabila ayahnya dipenjarakan.
5. Marga Muda terpaksa memikul tanggungjawab menjaga adik-adiknya dan apa yang
menyedihkannya apabila adiknya didera oleh jiran tetangganya yang hidup senang hasil
perjuangan ayahnya.

BABAK 5 (hlm. 218-227)
1. Asiah Samiah meminta Sari Saribiru membantunya dengan kebolehan Sari Saribiru dalam
pembomohan tetapi ditolak kerana dia belum betul-betul menguasai ilmu pembomohan.
2. Tuan Setiawan Tanjung bimbang akan perkembangan pemikiran Asiah Samiah yang agak
tertutup kerana hanya berkawan dengan orang suruhannya sahaja.
3. Peristiwa Misa Sagaraga berkunjung ke rumah Asiah Samiah hingga mendorongnya menyuruh
pembantunya menyiasat tentang Asiah Samiah.
4. Ibubapa Asiah Samiah lebih mementingkan kebendaan apabila mereka sanggup menolok Anas
Samanda yang merupakan pilihan anaknya.
5. Peristiwa Marga Tua merungut tentang ketidakadilan hidup yang dialami olehnya manakala
Misa Sagaraga yang hidup dalam kekayaan sejak dilahirkan.
4. Marga Tua juga merungut tentang ketidakadilan itu yang akan terus menghantui Anas Samanda
sampai bila-bila

BABAK 6 (hlm.227-235)
1.Penduduk kampung meminta bantuan Misa Sagaraga dalam pelbagai masalah yang dihadapi oleh
mereka dan Misa Sagaraga berjanji akan membantu mereka menyelesaikannya.
2.Ibubapa Asiah Samiah berbincang tentang lamaran Misa Sagaraga ,Ibubapa Asiah Samiah lebih
mementingkan kekayaan daripada kebahagiaan anaknya.
3. Asiah Samiah berada dalam kekeliruan antara kebahagiaannya dengan kemahuan ibubapanya
menyebabkan dia mula berubah sikap.
4. Asiah Samiah Tua beranggapan bahawa ayah dan ibunya mempergunakannya sebagai alat bagi
mendapat kekayaan daripada Misa Sagaraga.
5.Sari Saribiru,Siti bunirah dan Pak leh lak lak bimbang dengan kaedaan Asiah Samiah yang
termenung di luar rumah, Asiah Samiah masih mentah sedangkan Misa Sagaraga sudah 20 kali
berkahwin.

BABAK 7 (hlm. 235- 252)
1. Marga Tua teringatkan tentang kawannya seorang wartawan yang berhenti kerja ketika dia
berada di kemuncak kerjayanya kerana terjerat dengan kebebasan dalam memperjuangjkan isu-isu
rakyat.
2. Marga Tua teringatkan bagaimana dia terjebak dalam konflik antara Asiah Samiah, Misa
Sagaraga dan Anas Samanda yang berpunca daripada keakrabanya dengan Asiah Samiah.
3. Marga Tua teringat bagaimana perjuangan ayahnya telah menyebabkan keluarganya berantakan.
4. Beliau mengagumi Misa Sagaraga kerana keturunan serta nasib baik, kehebatannya kerana
penampilannya yang menggunakan jenama antarabangsa.
5. Misa Sagaraga meminta pembantunya menukar imej Asiah Samiah agar standing dengan dirinya
menerusi barang-barang berjenama antarabangsa.
6. Marga Tua berasa dia telah mengecewakan Anas Samanda dan Asiah Samiah kerana tidak mahu
membantu mereka berdua menentang Misa Sagaraga.
7. Asiah Samiah mengalami pergolakkan jiwa apabila dia terpaksa berkahwin dengan Misa
Sagaraga sedangkan Anas Samanda tidak dapat dikesan kerana berjuang mempertahankan hak dan
maruah diri dan keluarganya.

BABAK 8 (hlm.252-262)
1. Perubahan mulai dirasakan dalam kehidupan keluarga Tuan Setiawan Tanjung apabila Misa
Sagaraga masuk dengan pengaruh , kekayaan serta kuasanya dia telah dapat menguasai segalagalanya.
2. Perkahwinan Asiah Samiah dengan Misa Sagaraga yang dilangsungkan dengan satu amaran
jika sesiapa cuba menghalangnya mereka pasti akan dihukum.
3. Asiah Samiah berdepan dengan pergolakkan jiwa apabila terpaksa menghadapi malam pertama
dengan orang yang tidak dicintainya.
4. Asiah Samiah pernah terfikir untuk membunuh diri kerana tidak sanggup menghadapi kehidupan
dengan Misa Sagaraga namun dia masih ingatkan agama beliau juga hendak membunuh Misa
Sagaraga tapi bimbang keselamatan ahli keluarganya menyebabkan dia tidak jadi untuk membunuh
Misa Sagaraga.
5. Asiah Samiah akhirnya melarikan diri dari rumah Misa sagaraga kerana ingin melupakan segala
keperitan yang terpaksa dilaluinya.

BABAK 9 (262- 268)
1. Misa Sagaraga telah menghalau Laila Anurisah dari rumahnya kerana anak itu telah
mengingatkannya kepada Asiah Samiah yang sudah gila.
2. Marga Tua telah mengambil Laila Anurisah untuk dijaga selepas anak itu dihalau dari
rumah oleh Misa Sagaraga.
3. Asiah Samiah berkelakuan seperti orang tidak siuman kerana menyanyi, bergurindam,
berpantun, dan berseloka tanpa hala tuju.
4. Anas Samanda telah berjuang dengan menentang Misa Sagaraga untuk mendapatkan
haknya.Anas Samanda membenci Misa Sagaraga yang telah merosakkan hidup Asiah Samiah.
5. Anas Samanda meminta Marga Muda agar menjaga Laila Anurisah.
6. Anas Samanda telah dibelasah oleh orang- orang atau pengikut Misa Sagaraga semasa
memberi ucapan malah Marga Muda juga turut dibelasah apabila dia cuba untuk membantu Anas
Samanda.Misa Sagaraga telah merampas semula Laila Anurisah dari tangan Marga Muda.

BABAK 10 (hlm.268-275)
1. Mayat Anas Samanda diikat pada dua batang kayu dan tubuhnya berayun mengikut rentak
orang yang membawanya dengan membiarkan mayatnya tergantung dalam perarakan yang besar.
2. Marga tua dipenjara selama 2 tahun kerana dianggap bersekongkol dalam perjuangan Anas
Samanda untuk bertemu dengan Laila Anurisah.
3. Asiah Samiah teringatkan malam semasa dia melahirkan Laila Anurisah dengan diterangi
cahaya bulan yang penuh dan angin bertiup sepoi-sepoi bahasa.
4. Asiah Samiah terlalu merindui Anas Samanda sehinggakan dia merasa Anas Samanda sentiasa
berada di sisinya.
5.Pada usia 24 tahun Laila Anurisah berjumpa dengan Marga Tua untuk bertanya tentang
ibunya,Asiah Samiah.
6. Laila Anurisah terkejut kerana diberitahu oleh Marga Tua bahawa ibunya telah meninggal dunia.
Aspek kekaguman drama (Pementasan) :
1. Cahaya
 Lampu menyuluh Marga Tua. Dia kelihatan sebak dan mengesat air
matanya.
2. Kostium
 Anas Samanda berpakaian kumal dan kelihatan ramus menyebabkan
Marga Tua hampir tidak mengenalinya.
3. Set
 Suasana hingar bingar semasa orang- orang Misa Sagaraga
menyerang Anas Samanda.

Selasa, 19 November 2013

Contoh Jawapan Penggal 1

(Pastikan Ada Fakta, Huraian Contoh, Pro dan Kontra)

MANUSIA YANG BERJUANG BAGI MENGHADAPI SEGALA HALANGAN DALAM HIDUP
       Ketika kini engkau teruji erti ketabahan
setia seorang musuh tikaman seorang sahabat
jujur seorang seteru fitnah seorang kerabat (R 3,B 1,2,3)
     Dalam hidup, kita memang perlu berjuang bagi menghadapi segala halangan dalam hidup. Umpamanya, ketika umur kita masih  muda, kuat dan berupaya belajar, maka kita perlu berusaha untuk mencapai kejayaan setinggi mungkin. Situasi tersebut juga boleh diibaratkan sebagai keris atau senjata yang ada pada diri kita. Andai kita tidak mahu berjuang dan berusaha bersungguh-sungguh, kita akan rugi. Kita perlu  faham hakikat perjuangan dan perlu berkorban. Kepada mereka yang tahan perjuangan,  wujud pula cabaran lain termasuklah sifat dengki dan irihati rakan-rakan seperjuangan. Oleh itu kita perlu berhati-hati dan waspada. 
IMPLIKASI POSITIF Manusia akan sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan segala masalah yang timbul.Manusia juga menjadi orang yang sabar serta redha dengan musibah yang menimpa diri dan menjadikan halangan yang lalu sebagai panduan hidup yang akan datang.Akhir sekali, Manusia akan lebih dekat dengan Pencipta-Nya.IMPLIKASI NEGATIF
Manusia menjadi makhluk yang lemah,merendah diri dan tidak mampu untuk menanggung dugaan yang diberikan kepada mereka.Sentiasa mengelak daripada menyelesaikan segala kekusutan dan berputus asa dengan mudah tanpa mencuba untuk selesaikan masalah.Manusia juga akan menyalahkan takdir diatas musibah yang diturunkan kepada mereka.

Tajuk-tajuk yg dijangka keluar stpm penggal 1 (2013) hasil perkongsian guru KMK


Bahagian A: seloka pak pandir.seorang jemaah.dititian kemerdekaan.
Bahagian B: Hikayat Nabi wafat.pelanduk jenaka.
Bahagian C: Disebalik sirat makna.mitos secekak kertas tisu.Asiah Samiah

Isnin, 23 September 2013

Penyuntingan Teks

Latihan Penyuntingan (6A2) 25/09/2013

 1.        Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang mengikutinya.

Mencari dimensi baru

Zaman kini sudah beubah. Jika ditinjau daripada sudut ekonomi, malaysia dan rakyat nya sudah berubahwajah dan selera bertukar. Kalau dahulu Malaysia lebihlebih merupa-kan negara pertanian dan struktur perdaganggannya tertumpu padda ekspor barangan komidittinya seperti getah kelapa sawit dan kayu balak kini 80 peratus eksport Malaysia terdiri daripada barang perkilangan. Keduddukan Malaysia dalam perdagangan dunia menjadi semakin peting apatah lagi dalam erra Malaysia menghadapi WTO (Pertubuhan perdagangan Dunia) atau afta (KawasanPerdagangan  Bebas ASEAN) yang menjadikan Malaysia bukan lagi  negaar  yang  ekonominya berasasskan pertania.

Perkembangan terkini ekonomi ini memberikan kepada kesan kehidupan maysarakat dari segi politik dan sosial. Kerakussan mengejar ke-pentingan ekonomi dalam zaman teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) ini akan mengorbankan banyak pihak ; geloranya lebih bersifatantarabangsa dan global. Apakah perubah an cabaran baru ini memberikan dimenssi baru kepada dunia sastera darpadai sudut penghasilan karya
  Pergolakan dan baru cabaran ini tentunya akan mem-buahkan ideaa dan pemikiran baru dalam penulisan karya sastera dalam belbagai genre. karya sastera tidak lagi hanya kisah bercerita kemiksinan hidup masyarakkatnya, penderitaan kerana kepincangan hidup keluarga   atau  cerita  yang bersifat didaktek dan kisah yang hanya bersifat peribadi. Tentunya pembaca mengharapkan garappan kisah yang lebih mencabar  seiring dengan cabaran pergolakan ekonomi yang semakin meragut nilai kemanusiaan – siapa yang bijak berduit, pantas dan cekap dialah yang berkuasa.

  Kalau Salina karya Sasterawan Negara A. Samad Said berkisah seputar zaman selepas perang , yang mendedahkan sebab, akibat,  dan kesannya manakala Ranjau Sepanjang Jalan mengisahkan kemiskinan hidup, apakah pula karya terbaik kini yang senada dengan zaman ICT dan zaman komplekssiti ekonomi?Oleh sebab latar masa dan gelombang kehidupan telah berubah, inti pati cerita juga tentunya akan berubah.
  Dari segi teori penulisan kreatif, karya yang baik selalunya dihasilkan melalui sebenar pengalaman penulis, pengamatan, dan penglibatannya secara langsung Manakala cabaran dunia baru ICT dan zaman kompleksiti ekonomi hanya dilalui oleh golongan proffesional pelbagai disiplin ilmu. Jutseru pengetahuan dan pengalaman  ini hanya dimiliki oleh mereka dan profseion mereka itu mewajarkan mereka mendapat pendedahan yang berharga. Contohnya  pengalaman misi saintifik Malaysia ke antartika yang berjaya mencapai matlamat mereka barubaru ini tentu menarik jika dapat di-assimilasikan  melalui karya kreatif dalam pelbagai genre jika mereka mempunyai pendedahan tentang teknik penulisan kreatif. Penglibatan golongan profesional  cini  akan  membuahkan  karya yang dimensi baru tanpa menafikan kebolehan penulis tulen sastera.
(Dipetik daripada Majalah Dewan Sastera, Januari 2005)
Sunting petikan di atas dengan menggunakan simbol-simbol penyuntingan yang betul           [25]

Tugasan KMK Drama Asiah Samiah

SINOPSIS DRAMA: ASIAH SAMIAH
Karya: Johan Jaafar

ASIAH Samiah merupakan sebuah drama yang mengisahkan tentang penderitaan seorang wanita jelita akibat haknya dinafikan oleh suaminya Misa Sagaraga. Haknya untuk bersuara, haknya untuk berbuat sesuatu, bahkan segala-galanya telah ‘dimatikan’ oleh Misa Sagaraga menyebabkan Asiah Samiah iaitu anak kepada Tuan Setiawan Tanjung ini berasa tertekan, dan kemudian menjadi tidak siuman sehingga menyebabkan dia mati.

Drama Asiah Samiah ini digerakkan oleh babak-babak imbas kembali yang disorot menerusi watak Marga Tua. Marga Tua merupakan saksi kepada penderitaaan Asiah Samiah sebagai seorang wanita yang dinafikan hak dan cintanya. Marga Tua juga menjadi saksi kepada kebobrokan (kejahatan) sikap manusia yang menyumbang kepada penderitaan Asiah Samiah.

Semasa muda, Marga adalah guru bahasa kepada Asiah Samiah. Dalam diam dia menaruh hati kepada Asiah Samiah. Namun dia tidak meluahkan hasrat hatinya itu kerana mendapati Asiah Samiah mencintai sahabat baiknya sendiri iaitu Anas Samanda.

Penderitaan Asiah Samiah bermula apabila ayahnya dan ibunya (Puan Suari Alimin) telah menerima lamaran seorang lelaki Misa Sagaraga yang kaya-raya tetapi dia telah pun berkahwin sebanyak 20 kali sebelumnya. Asiah Samiah sebenarnya mencintai Anas Samanda iaitu seorang pemuda miskin. Tetapi ayahnya berkeras hendak menjodohkan anaknya dengan Misa Sagaraga, dan Asiah Samiah tidak mampu menolak kehendak ayahnya itu.

Ukuran kebahagiaan bagi Tuan Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin ialah apabila anaknya memiliki harta kekayaan, kemewahan dan menikmati kesenangan tanpa had. Ibu bapa Asiah Samiah sangat mengagumi Misa Sagaraga sebagai seorang ahli perniagaan yang berjaya dan terkaya. Namun kekayaan Misa Sagaraga sebenarnya adalah hasil perniagaan haram dan perbuatan rasuah.

Penderitaan dan konflik jiwa Asiah Samiah semakin melebar apabila Misa Sagaraga merancang untuk mengubah keperibadian Melayu dalam diri Asiah kepada jiwa kebaratan. Bagi Misa Sagaraga, gaya kebaratan itu lebih mulia dan dipandang tinggi oleh masyarakat.
Misa Sagaraga ingin perkahwinannya dilangsungkan di hotel besar secara mewah. Misa Sagaraga mahu menjemput chef (tukang masak) dari Perancis serta pelaminnya dibuat oleh pereka dalaman yang terbaik walaupun bayarannya sangat mahal.

Sesudah berkahwin, Misa Sagaraga memaksa Asiah Samiah melayan kehendak nafsunya secara keras dan hina. Bagi Misa Sagaraga, nilai perempuan atau isteri itu adalah begitu rendah dan hanya sebagai hamba kepada lelaki yang kaya-raya seperti dirinya. Asiah Samiah menerima cacian dan hinaan oleh Misa Sagaraga saban hari. Penderitaannya bertambah apabila dia mendapati dirinya hamil daripada benih lelaki/suami yang tidak dicintainya. Dia melahirkan anak perempuan diberi nama Laila Anurisah.

Akibat terlalu menderita dan mengalami kesedihan, Asiah Samiah hilang kewarasan dan tidak dapat menjaga Laila Anurisah. Asiah Samiah meninggalkan anak dan suaminya dalam keadaan tidak siuman. Penderitaan Asiah Samiah beralih kepada Laila Anurisah apabila Misa Sagaraga menganggapnya anak sial. Laila Anurisah diusir keluar dari rumah itu dan diselamatkan oleh Marga. Dia memelihara Laila Anurisah sehinggalah kanak-kanak itu meningkat remaja.

Setelah remaja, Laila Anurisah dirampas kembali oleh Misa Sagaraga daripada jagaan Marga. Misa Sagaraga yang kasar dan keras itu turut membunuh Anas Samanda kerana pemuda itu terlibat dalam perjuangan menentang ketidakadilan sosial serta kezaliman yang berlaku dalam masyarakat. Menjelang dewasa, Laila Anurisah datang menemui Marga (kini sudah tua) dan bertanyakan khabar mengenai ibunya. Marga Tua telah menyatakan ibunya, iaitu Asiah Samiah telah pun meninggal dunia dalam kerana jiwa yang terseksa. Jawapan yang cukup memilukan diterima oleh Laila Anurisah.Latihan :

1.   Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberi; iaitu sinopsis / jalan cerita Asiah Samiah, sila kenal pasti dan petik dialog yang menerangkan / menggambarkan maksudnya yang boleh bertindak sebagai contoh atau bukti. Setiap petikan yang anda ambil itu, sila nyatakan muka suratnya. Petikan anda tidak semestinya panjang, memadai 3-5 baris sahaja.


  1. Pernyataan / dialog yang menunjukkan watak Asiah Samiah itu seorang gadis yang cantik.
  2. Pernyataan / dialog yang menunjukkan watak Asiah Samiah mencintai Anas Samanda.
  3. Pernyataan / dialog yang menunjukkan watak Misa Sagaraga turut menjalankan perniagaan yang haram di sisi agama Islam.
  4. Pernyataan yang menunjukkan Asiah Samiah menunggu-nunggu kemunculan Anas Samanda untuk menyelamatkan dirinya.
  5. Pernyataan yang menunjukkan kekayaan dan kemewahan yang dimiliki oleh Misa Sagaraga.
  6. Pernyataan yang menunjukkan Anas Samanda adalah lelaki budiman, berperibadi mulia.
  7. Pernyataan yang menunjukkan ibu bapa Asiah Samiah percaya bahawa kekayaan Misa Sagaraga itu akan dapat memberi kebahagiaan kepada anaknya.

2.  Huraikan pemikiran yang terdapat dalam drama Asiah Samiah berserta contoh yang sesuai.
(Jawapan Penuh)