Ahad, 29 Jun 2014

Penghayatan Cerpen Dan Drama

1. Tema dan persoalan
TEMA – Idea atau persoalan pokok atau idea yang mengawal sesebuah karya sastera.
Dalam karya prosa yang bukan cereka, tema mungkin dianggap sebagai persoalan umum
dalam perbincangan, bahan karangan ataupun yang disebut tesis. Merupakan gagasan /pemikiran utama / pandangan / sikap / kritikan / falasafah / serta perbincangan seseorang penulis. Tema boleh berupa apa sahaja, seperti peperangan, cinta, kemiskinan, kekecewaan, dan lain-lain. Tema akan dirasai oleh pembaca setelah selesai membaca sesebuah novel.

PERSOALAN - merupakan isu-isu kecil @ sampingan yang diketengahkan oleh pengarang
untuk mendokong tema. Ianya hadir bersama rentetan peristiwa/ plot.

UNSUR KERELEVANAN - bermaksud mempunyai hubungan dan kaitan @ pertalian dengan topik yang dibincangkan oleh pengarang. Latar masa menjadi pengukur menentukan samada gagasan pemikiran pengarang relevan atau tidak dengan masa sesuatu karya itu dihasilkan. Contohnya novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur yang ditulis tahun 1980-an dianggap relevan dengan isu semasa pada tahun itu seperti
MAKNA HARAFIAH : Makna yang dikesan/ dirasai secara langsung dari karya yang dibaca.

Disebut juga makna tersurat

MAKNA TERSIRAT: Makna yang terselindung/ tersembunyi disebalik tema dan persoalan. Dalam sesebuah karya memang terdapat kedua-dua makna ini. Untuk mengesan makna tersirat lebih susah daripada mengesan makna tersirat kerana pembaca terpaksa berfikir dan menduga-duga maknanya. Belum pasti apa yang diduga pembaca sama dengan pemikiran pengarang

Nilai
a. Kemanusiaan

TAKRIFAN: Nilai Kemanusiaan- Nilai-nilai baik yang ditunjukkan oleh seseorang watak kepada watak lain dalam sesebuah karya sastera, ianya berkait rapat dengan isu yang diketengahkan oleh pengarang Contoh: Belas kasihan, simpati, kesetiaan, kecekalan, kerajinan, kejujuran, mengenang budi dan sebagainya.

b. Kemasyarakatan

TAKRIFAN: Keadaan masyarakat, yang berkaitan dengan masyarakat dalam sesuatu karya sastera sama ada dalam cerpen, novel, drama ataupun sajak. Antara contoh nilai kemasyarakatan seperti, mementingkan kerjasama, tolong menolong, mementingkan nilai ketimuran, semangat kejiranan.
c. Keagamaan / Moral

TAKRIFAN: Nilai yang termaktub dalam ajaran agama dan juga dalam sesbuah masyarakat atau juga sikap atau cara kelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak.

3. Latar
LATAR memainkan peranan utama dalam memberi suasana kepada peritiwa-peristiwa dan watak-watak yang terdapat dalam sebuah cerita. Latar mungkin wujud dalam bentuk fizikal seperti sebuah kamar, sebuah negeri, atau tempat-tempat tertentu.
a. Tempat : Iaitu lokasi /tempat sesuatu peristiwa itu berlaku b. Masa /Suasana : Iaitu bila ( zaman / musim ) sesuatu peristiwa itu berlaku
c. Masyarakat / Keadaan : Suasana umum disekeliling kehidupan watak-watak seperti agama, emosi, mental, serta kemasyarakatan dari watak-watak tersebut. Watak yang digambarkan sebagai manusia yang resah / tidak tenteram emosinya akan dapat menyakinkan pembaca akan segala sikap dan tindak-tanduk dalam cerita.

4. Plot dan Peristiwa
Dalam cereka atau drama, plot ialah sesuatu yang menghubungkan antara peristiwaperistiwa dalam cerita (jalinan cerita / rentetan peristiwa ) yang rapat pertaliannya dengan gerak laku lahiriah dan bathiniah watak dalam cerita. Setiap peristiwa dan gerak laku lahiriah dan batiniah watak. Setiap peristiwa dari awal hingga akhir berlaku berdasarkan kepada hukum sebab dan akibat. Dalam alam realiti/alam nyata setiap peristiwa berlaku secara terperinci / tersusun dan kronologi, tetapi dalam pembinaan plot , pengarang
berhak menyusun peristiwa mengikut fantasi atau citarasa /kemahuan pengarang sendiri

a. EKSPOSISI iaitu permulaan plot – pengenalan watak . akibat perhubungan watak ,timbul pertikaian atau konflik

b. KOMPLIKASI iaitu pertengahan cerita – konflik semakin rumit.

c. KONFLIKS
Pertentangan @ perjuangan yang timbul daripada keadaan saling bertindak antara dua kuasa yang perlawanan dalam plot sesebuah cerita. Konflik menimbulkan unsur-unsur ketegangan yang menarik perhatian pembaca

Konflik terbahagi kepada 5 jenis

1. Konflik dalam diri
2. Konflik dengan watak lain
3. Konfilk dengan masyarakat
4. Konflik dengan unsur alam
5. Konflik dengan nasib dan taqdir

d. KLIMAKS iaitu perumitan /pertentangan / konfliks yang sudah memuncak – konsentrasi yang maksima / detik ketegangan akhir pada konflik. Ini merupakan bahagian yang paling menarik minat pembaca di mana mereka akan memberi tindak balas emosi yang terkuat terhadap kedudukan cerita. Dalam struktur dramatik, klimaks terletak pada titik perubahan aksi naik bertukar menjadi aksi menurun

e. PELERAIAN – merupakan peringkat akhir dalam pembinaan plot. Pertemuan peleraian cerita adalah sebagai akibat yang diperolehi dari konflik, dilaksanakan pengarang dalam berbagai-bagai resolusi tertentu. Perkembangan ini adalah lanjutan dari klimaks atau dipanggil anti klimaks. Di sini nasib watak akan ditentukan . Terdapat pelbagai situasi peleraian di mana ada pengarang yang menentukan nasib watak-watak dan terdapat juga pengarang memberikan hak kepada pembaca untuk meleraikan sendiri nasib watak-watak dalam sesebuah karya.

KETEGANGAN – Penyelesaian yang berlainan dari apa yang difikir oleh pembaca

Plot terbahagi kepada dua
a. Plot Kronologi- ikut urutan masa
b. Plot tidak kronologi – tidak ikut urutan masa

5. Watak dan Perwatakan
Berfungsi mengembangkan tema dan persoalan. Dari watak-watak muncul semua peristiwa. Peristiwa terjadi kesan dari sabab dan akibat ( cause and effect) – seterusnya wujudnya lpot. Pengarang boleh menghidupkan watak melalui aksi dan derak laku watak dengan menggunakan bahasa / gambaran hingga dapat menghidupkan watak sebagai realiti. Watak dalam karya adalah manusia yang bergelut dengan masalah-masalah seperti juga watak dan perwatakan manusia di luar karya

a. Jenis Watak
i. Watak Protagonis
Merupakan watak yang memainkan peranan penting / utama dari awal hingga akhir cerita. Tidak semestinya watak protagonis wira yang baik, watak jahat juga boleh menjadi watak utama jika pengarang mementingkannya daripada watak-watak lain
ii. Watak Antagonis
Watak yang menjadi penentang kepada watak protagonist
iii. Watak Bundar
Mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasa, unsur-unsur fizikalnya, psikologi dan unsur kemasyarakatan. Ia lebih menyakinkan atau lebih tepat dengan sifat-sifat manusia dalam kehidupan sehari-harian. Seseorang wira juga ada kelemahan-kelemahan seperti sifat-sifat cemburu, yakin pada diri dan sebagainya

i. Watak Pipih
Watak yang tidak berkembang dan berbeza dengan watak bundar. Dikenali sebagai watak sampingan, bukan penggerak cerita, bukan watak utama /penting

ii. Watak Dinamik
Watak yang berubah-ubah dan berkembang mengikut kesesuaian atau keperluan
tertentu, samada dari segi psikologi, tingkah laku ( aksi dan reaksi ) akibat dari
persekitaran atau kesan dari rentetan plot . Fungsinya
· Untuk mengembangkan plot
· Mewujudkan perubahan sikap /sifat watak lain
· Merubah latar dan suasana
· Menonjolkan perwatakan protagonis

iii. Watak Statik
Bertentangan dengan watak dinamik – iaitu watak yang tidak mengalami perubahan
dalam menghadapi dugaan dan tidak dapat diubah oleh persekitaran atau fikirannya
tidak berkembang dari mula cerita hingga ke akhirnya

b. Peranan Watak

C. Perwatakan
i. Latar dan sejarah watak
ii. Sifat Dalaman
iii Sifat Luaran

5. Sudut Pandangan
Cara pengarang mempersembahkan karya / cerita / fiksyen dan peranan pengarang dalam
menggambarkan aksi sesebuah cerita. Terdapat beberapa situasi perana pengarang dalam
karya mereka
· Turut terlibat memainkan peranan dalam dalam karya
· Berada di luar cerita
· Cuma memaparkan cerita / peristiwa dan menggambarkan watak-watak tanpa
menyerapkan diri dalam watak-watak novel

Terdapat 4 jenis sudut Pandangan

a. ORANG PERTAMA : Pengarang terlibat secara langsung
dalam karyanya dengan meresapkan diri ke dalam watak karya menggunakan
gantinama “aku.

b. ORANG KETIGA TIDAK TERBATAS / SERBA TAHU :
Pengarang mengetahui segalanya dari segi lahiriah dan bathiniah watak dan
fenomena yang berlaku dalam karyanya. Pengarang juga terlibat dalam membawa
pengajaran tafsiran atau memberi hukuman kepada watak-watak terlibat.
Pengarang boleh bercerita secara fizikal dan dalaman /apa yang dirasai oleh
watak-watak seterusnya boleh mencetuskan konflik watak

c. ORANG KETIGA TERBATAS : Pengarang berada di luar
permasalahan sekadar mengetahui diri watak-watak tersebut secara tidak
terperinci

d. SUDUT PANDANGAN OBJEKTIF : Pengarang bertindak
sebagai pencatat / pelapor pada peristiwa yang berlaku. Pengarang berada di luar
karyanya. Disebut juga “teknik kamera”. Pengarang tidak memihak kepada watakwatak
dalam karyanya, tidak memberi pendapat, hanya memperlihatkan aksi
watak dan terserah kepada pembaca untuk membuat kesimpulan.

6. Gaya bahasa

a. PERSONIFIKASI
Menggunakan kiasan untuk memberikan sifat-sifat manusia seperti perasan,
perwatakan tindak-tanduk kepada objek-objek mati/ binatang @ bukan
manusia
Contoh : Cinta yang bersayap
Angin yang mejenguk

b. SIMILE / KIASAN
Tamsil atau kiasan yang membandingkan dua objek yang mempunyai sifat dan
nilai yang sama. Simile menggunakan perkataan banding
seperti,bagailakasana, umpama dan sebagainya Ayat Rumah saya seperti
rumah saudara bukan dikatakan simile walaupun menggukankan kata banding
Contoh: garang seperti singa
Merdu bagai buluh perindu
Terumbang-ambing bagai laying-layang putus tali

c. METAFORA
Kiasan atau analogi yang melambangkan sesuatu bagi seuatu yang lain, bagi
menyarankan bahawa antara kedua-duanya terdapat persamaan.Berbeza
dengan simile ialah metafora tidak menggunakankata-kata bandingan seperti
umpama dan sebagainya.

Contoh

Hidup adalah pemandangan di jendela keretapi
Metafora juga boleh ditafsirkan terdiri daripada dua perkataan. Satu perkataan
bersifat konkrit( nyata dan menjadi objek untuk difikirkan), manakala satu
perkataan lagi bersifat abstrak iaitu tidak nyata yang menjadi pembanding

Contoh:

Lubuk hati
Gerbang sejarah
Roh wang
Kerikil kembara

d. IRONI
Mengucapkan sesuatu yang berlaianan daripada reality atau kenyataan yang
sebenarnya.. secara leteralnya ia bermaksud sindiran, cemuhan atau ejekan.
Ironi lebih mudah dikesan melalui deklamasi. Ini disebabkan intonasi suara,
pendengar dapat merasakan bahawa ia mungkin mengandungi makna yang
lain daripada yang dinyatakan

e. PARADOKS
Suatu pernyataan yang sekali imbas kelihatan bertentangan atau salah menurut
pendapat umum atau kedengaran agak pelek, tetapi apabila dilihat lebih dalam,
penyataan tersebut adalah munasabah dan dapat diterima sebagai benar
Ungkaran Tangan yang menghayun buaian boleh menggoncang dunia boleh
dianggap sebagai paradoks

f. PERLAMBANGAN
Sesuatu yang berdiri sebagai dirinya sendiri disamping menyarankan atau
memaknakan sesuatu yang lain.Terbahagi kepada beberapa kategori:
1. Lambang dari unsure alam - ombak,gunung, bulan,bintang,rimba,pagi dll
2. Lambang dari nama watak terkenal - Rama,Sita,Rawana, Tuah, Jebat dll
3. Lambang warna - buru, merah,putih, hitam dll
4. Lambang
g. Perbandingan
h. Citra
i. Dialek
j. Pengaruh bahasa asing.

7. Teknik

a. PEMERIAN / NARATIF : Pengarang menggambarkan sesuatu samada keadaan
alam, suasana, peristiwa atau seseorang watak. Pemerian disampaikan dalam
bentuk wacana dan tidak melibatkan unsure-unsur dialog, monolog dan monolog
dalaman

b. DIALOG : Perbualan / percakapan antara dua atau lebih watak dalam karya
sastera

c. MONOLOG : Tutur kata / pengucapan oleh seseorang watak secara
bersendirian, ia lebih merupakan usaha menyatakan perasaan dan fikiran.
Contohnya, berdoa, meratap, mengeluh, merintih, merungut dan sebagainya

d. MONOLOG DALAMAN : Kata hati / pengucapan batin watak / pergolakan batin
/fikiran watak yang tidak dilahirkan dalam bentuk dialog / monolog. Ia tidak
didengari oleh watak-watak lain . Biasanya ia muncul bila watak berada
bersendirian, dalam keadaan termenong, berkhayal, berilusi, mengenang nasib dan
sebagainya. Petunjuk yang menunjukkan monolog dalaman ialah berkata dalam
hati, bertanya dalam hati, berseru dalam hati, merintih dalam hati dan sebagainya

e. IMBAS MUKA : Penggambaran / ramalan sesuatu peristiwa atau kejadian yang
akan atau mungkin berlaku sama ada pada watak atau masyarakat. Muncul melalui
dialog, monolog atau monolog dalaman. Dengan memasukkan imbas muka dapat
mengurangkan ketegangan/saspen pembaca, memperlahankan plot dan pembaca
mendapat bayangan (walau pun samar) apa yang akan berlaku
Keburukannya ialah mengurangkan ransangan pembaca dan membuatkan
pembaca tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi seterusnya

f. IMBAS KEMBALI : Pengarang menggambarkan watak mengingati semula kesah/
peristiwa yang pernah terjadi, dialami dan dilihat oleh watak tak kira watak utama
atau watak sampingan. Muncul melalui ingatan, khayalan, kenangan dalam bentuk
monolog atau monolog dalaman

g. Ketegangan / Penyelesaian
Ianya merupakan kemuncak naluri ingin tahu pembaca terhadap sesuatu
peristiwa yang akan berlaku berikutnya. rasa ragu-ragu terhadap apa yang
akan berlaku selanjutnya.
Ianya juga dikenali sebagai katasfora atau peleraian untuk menyebut akibat atau
kesudahan sesebuah cereka.

h. Arus Kesedaran
Ianya merupakan pendedahan pengaliran fikiran yang berlaku secara sedar dan
pengaliran
tindak balas emosi fikiran seseorang individu. Kebiasaanya ia akan diikuti dengan
aksi spontan yang ditunjukkan oleh watak hasil dari pengaliran fikirannya berhubung
dengan sesuatu keadaan atau situasi.

i. Perulangan
Perihal berulang (berulang-ulang atau sesuatu yang berulang atau diulang-ulang)

j. Dramatik(penceritaan tak langsung)
Mempunyai lagak / gaya / aksi yang ditunjukkan (bukan percakapan) seperti
gerak-geri, aksi, mimik muka dan sebagainya

k. Didaktik
Unsur pengajaran dalam sesebuah karya sastera yang memberi pamduan terutama dalam aspek moral, etika atau soal-soal keagamaan. Ianya menjadi matlamat utama atau tujuan sebenar pengarang dalam menghuraikan sesebuah karya.

Genre Drama
1. Pengertian Drama
Istilah ini berasal dari perkataan Greek, iaitu “dran” yang bermaksud melakukan,
melakonkan, mencapai. Aristotle mendefinisikan sebagai aksi manusia yang ditiru. Prof
J.M. Manly mengutarakan tiga unsur yang perlu ada dalam drama
i. Cerita
ii. Bahan cerita
iii. Pelakon yang memainkan peranan sebagai watak-watak dalam cerita.
Aksi dan dialog merupakan unsur-unsur penting, walau bagaimanapun bentukbentuk
lain seperti pentomin dan mimos yang tidak menggunakan dialog juga
dikatakan sebagai drama.

Pengertian drama dihubungkan kepada dua perkara,
i. Sebagai karya yang cuba menggambarkan kehidupan atau satu aspek
kehidupan manusia dengan mengemukakan konflik melalui aksi dan dialog
para watak.. Lazimnya skrip ( naskhah lakon ) itu memang dirancang untuk
dipentaskan
ii. Aspek pementasan yang dianggap sebagai suatu hasil seni penulisan
sastera imaginatif yang berbeza dengan cereka dan puisi
Penikmatan sesebuah drama bukan sekadar pembacaan skrip di atas pentas sahaja,
ianya dinikmatai secara langsung oleh audien tanpa henti., sebab itu drama tidak boleh
terlalu panjang dan harus ada daya tarikan yang kuat untuk menarik perhatian dan
merangsang mereka agar mengikutinya hingga ke akhir pementasan
Suatu yang membezakan drama dengan cereka ialah
a. Drama menyungguhkan cerita dengan aksi atau geraklaku watak di mana
dialog melengkapi aksi watak
Cereka menyungguhkan cerita dengan bercerita, di mana pengarang menggunakan
pemerian untuk mengembangkan plot cerita

STAIL PEMENTASAN/ALIRAN DALAM DRAMA
i. Realisme
ii. Bukan Realisme
Konsep Drama Aliran Realisme
a. Seringkali dihubungkan dengan kaedah atau gaya perlukisan dalam cerita
sama ada yang berhubung dengan alam, peristiwa atau manusia
b. Realisme merupakan satu angkatan yang pragmatisme iaitu melihat
kebenaran sebagai sesuatu yang nyata- memperkata sesuatu
keadaan/peristiwa seadanya atau sebagaimana adanya
c. Menekankan kepada gambaran sebenar yang berlaku pada sesuatu tempat
dan zaman atau masa
d. Gambaran satu amitasi atau peniruan terhadap kehidupan setepat mungkin
tanpa berselindung – secara terus terang yang berlaku dalam masyarakat
Konsep Drama Bukan Realisme
a. Drama yang tidak terikat dengan teori Aristotle , kurang
menekankan aspek-aspek logik dan ada unsur-unsur
kekacauan
b. Drama yang mengarah kepada melahirkan gelodak batin atau
perasaan manusia
c. Cuba digayakan dengan stail moden
d. Lebih mendekati hal-hal yang berkaitan metafizika, f
alasafah/fantastic dan abstrak
e. Bersifat anti realisme

ISTILAH-ISTILAH DALAM DRAMA
i. Babak
Bahagian-bahagian dalam drama.Pemisahan babak dapat dilihat dengan
turun naiknya tirai pentas atau seluruh panggung digelapkan beberapa
ketika, dan berlaku pertukaran latar tempat dan latar waktu. Ia juga ditandai
dengan tulisan misalnya “BABAK 1”. Pembahagian drama kepada babak-
babak ini memberi kesempatan kepada pelakon dan penonton berehat
sebentar, kesempatan pada pelakon menukar kostium dan memberi
kesempatan pada petugas menukar setting dan sebagainya.
ii. Adegan
Atau scene dalam bahasa Inggeris. Asal dari perkataan skene yang terdapat
dalam teater zaman Greek Tua bererti tempat (khemah) sesuatu dialog
dituturkan. Adegan ialah bahagian-bahagian kecil dalam babak, yang
bermaksud bahagian-bahagian aksi yang berurutan dalam satu latar yang
tidak berubah. Dalam pementasan pemecahan adegan boleh dilihat dengan
turun naik tirai atau terang gelapnya lampu, atau hanya dengan berlaku
pertukaran watak(keluar masuk watak.)
iii. Episod
Peristiwa yang dikemukakan dalam cereka sebagai suatu aksi yang
bersambungan. Sungguhpun peristiwa itu mempunyai kesatuan yang
tersendiri, episode dalam cereka moden biasanya diikuti oleh episodeepisod
lain yang dijalin bersama. Dalam cereka sati peristiwa tidak mungkin
akan menghasilkan plot, sekurang-kurang nya mesti ada tiga peristiwa;
pertama, peristiwa yang memulakan perkembangan yang menuju kepeda
peristiwa kedua. Peristiwa kedua akan bersambung kepada peristiwa ketiga.
Dengan itu plot boleh dibina dengan menyusun beberapa episode tertentu
menurut mana yang awal, dan mana yang kemudian. Sungguhpun begitu
ada episode yang berdiri dengan sendiri sebagai sebuah cerita contonya
cerita binatang dan cerita jenaka.
iv. Penskripan
Hal-hal yang berhubung dengan penulisan skrip dan unsure-unsur seni yang
bergabung di dalamnya.
v. Konsep Dramatik
Merujuk kepada tahap penyampaian drama yang memilat dan
mempesonakan penonton atau kualiti pengolahan sesuatu persembahan
drama. Dramatip boleh dibina dari segi lakonan, pengolahan audio-visual,
gabungan penataan set dan cahaya, dan sebagainya. Boleh dinilai dari segi
rangsangan dan sambutan emosi audien.
vi. Teater
vii. Konsep Tragedi Dalam Drama
viii. Konsep Komidi Dalam Drama
Istilah-Istilah dalam Struktur Plot
i. Eksposisi
Bahagian pengenalan , memberi keterangan tentang watak, latar dan faktafakta
lain yang perku untuk memahami drama
ii. Penimbulan krisis

Selepas memperkenalkan watak, watak-watak saling berhubungan. Krisis
ialah suatu titik di mana unsur-unsur yang bertentangan antara watak muncul
dan akan menimbulkan konflik. Ini akan dilihat dalam aksi watak. Plot akan
berubah
iii. Ketegangan (Suspens)
Merupakan kemuncak ingin tahu audien terhadap sesuatu peristiwa yang
akan berlaku berikutnya Keadaan ini wujud apabila terdapat peristiwaperistiwa
yang mempengaruhi watak di mana penonton akan memberi
perhatian yang simpatik kepada watak berkenaan. Ketegangan merupakan
unsur utama menarik dan mengekalkan minat audien..Mereka tertanya-tanya
apa yang akan berlaku seterusnya atau membuat ramalan-ramalan sendiri
tentang kesudahan nya.
iv. Ketengangan Akhir
Merujuk kepada banyangan harapan yang kadang-kadang muncul sebelum
katastrofa dalam sesebuah tragedy. Adanya ketegangan akhir membuatkan
audien akan menungguhingga pementasan tamat.
v. Klimaks
Bahagian yang paling menarik, di mana audien akan memberi tindak balas
emosi yang terkuat terhadap kedudukan cerita. Klimaks inilah tempat di
mana aksi naik bertukar menjadi aksi menurun.
Unsur Kekaguman
A. Visual
i. Pentas
Terdapat dua jenis pentas
a. Pentas biasa/ Prosenium
Iaitu pentas yang dibina berhadapan dengan penonton.
Bagaimanapun jika ada tambahan pentas lain di bahagian pentas
utama yang sedia ada , itu dipanggil pentas Apron
b. Pentas Arena
Ruang lakon yang dikelilingi, (lazimnya dalam bentuk bulatan)
oleh tempat duduk penonton. Pementasan drama yang
dipertonton di pentas arena dipanggil juga sebagai theater-inthe-
round.
Pemilihan pentas mestilah sesuai dengan tema persoalan, mesej, yang
hendak disampaikan kepada penonton.
ii. Set
Ialah latar sesuatu peristiwa yang berlaku. Set merupakan satu
pengecaman awal, dan penonton akan mengetahui di mana sesuatu
peristiwa itu berlaku sebaik saja memasuki panggung.

iii. Prop
Ialah alat/perkakas yang digunakan. Prop yang digunakan mestilah
sesuai dengan latar masa sesebuah drama dan sesuai denganstatus
watak. Contoh paip, tongkat, tv, radio, majalah dan sebagainya.
iv. Cahaya
Cahaya penting untuk menggambarkan suasana petang,malam atau
pagi atau majlis-majlis seperti yang dikehendaki oleh drama. Untuk
menggambarkan suasana muran di perkuburan, mungkin ditandai
dengan cahaya lampu yang suram. Suasana berlainan, cahaya jga
berlaian.
v. Kostium
Ialah pakaian/busana/fesyen/corak/ yang digunakan oleh pelakon.
Kostium mesti sesuai dengan peranan yang dibawa oleh watak, dan
mesti sesuai dengan zaman sesuatu peristiwa berlaku. Pakaian Ibu
Rahimah mesti menggambarkan dia seorang ibu/orang tuan dari
kampong, pakaian Rahimah sebelum keluar Negara berbeza selepas
dia pulang dan menerima pengaruh barat dan sebagainya.

B. Aural
i. Muzik
Ialah jenis muzik dan lagu yang dimainkan untuk melatari sesebuah
drama, Pelbagai jenis muzik digunakan sesuai dengan adegan-adegan
tertentu. Muzik pengenalan juga digunakan semasa memulakan
sesebuah drama
ii. Kesan bunyi
Selain muzik, kesan bunyi penting untuk mengambarkan reality
sesebuah peristiwa, misalnya kesan bunyi motokar yang menghampiri
dan berhenti di sesebuah rumah, kesan bunyi tertentu yang sesuai
semasa di perkuburan, kesan bunyi waktu tengah malam dan
sebagainya.

PERISTIWA-PRISTIWA PENTING DRAMA ASIAH SAMIAH

BABAK 1(Hlm. 190-196)
1. Asiah Samiah dan Marga Tua sedang bernyanyi yang seterusnya membawa kepada luahan hati
Marga Tua tentang raa tidank senangnya terhadap Asiah Samiah yang dianggapnya gila.
2. Sejak 15 tahun yang lalu Marga Tua berada di jalan itu mendengar Asiah Samiah tua menyanyi.
3. Kesetiaan dan keistemewaan Asiah Samiah dalam berkata-kata seperti seorang sasterawan
menyebabkan Marga Tua tetap mengikuti perkembangannya.
4. Marga Tua berasa simpati dengan Asiah Samiah yang menjadi gila kerana teringatkan anak yang
baru dilahirkannya.

BABAK 2 (hlm. 196-203)
1. Peristiwa imbas kembali zaman muda Asiah Samiah, yang amat dikasihi oleh kedua orang
tuanya Tuan Setiawan Tanjung dang Puan Suari Alimin.
2. Keistemewaan , kecerdikan serta kecantikan Asiah Samiah turut menjadikan beliau seorang
yang sangant istemewa.
3. Marga Tua menceritakan bagaimana dia mengenali Asiah Samiah menerusi tugasnya sebagai
guru bahasa yang turut memupuk minat Asiah Samiah dalam bidang sastera menerusi cerita-cerita
yang diceritakannya.
4. Imbas kembali hubungan Asiah Samiah dengan Anas Samanda yang tidak dipersetujui oleh
keluarga Asiah Samiah.

BABAK 3(hlm. 203-210)
1.Marga tua teringatkan tentang anas samanda pada zaman mudanya begitu juga dengan misa
sagaraga yang lebih hebat daripada segi kekayaan dan pengaruh sehingga orang ramai
mengkaguminya
2.Kehebatan misa sagaraga digambarkan menerusi keupayaannya membeli syarikat besar
termasuklah syarikat yang haram
3.Asiah samiah tua teringatkan pada zaman mudanya dia dijaga oleh pembantu orang tuanya iaitu
siti bunirah dan pak leh lak lak yang menjaganya dengan penuh kasih sayang.asiah samiah
dinasihati agar sentiasa menjaga diri dan jangan terpengaruh dengan kehidupan luar

BABAK 4 (hlm. 210-217)
1. Peristiwa imbas kembali pada zaman muda antara Marga Muda dan Anas Samanda tentang Misa
Sagaraga yang sangat berpengaruh dan berkuasa.
2. Anas Samanda menceritakan tentang tindakan Misa Sagaraga dan pengikut-pengikutnya yang
datang ke rumah bapanya dengan tujuan untuk menghalau bapanya.
3. Anas Samanda cuba mempertahankan hak dan maruah keluarganya namun dinasihati oleh
Marga Muda yang dia parti akan tewas jika menentang Misa Sagaraga.
4. Marga Muda menceritakan apa yang telah terjadi kepada keluarganya apabila ayahnya cuba
memperjuangkan tanah yang bukan miliknya menyebabkan ayahnya dianggap penjenayah serta
keluarganya yang musnah apabila ayahnya dipenjarakan.
5. Marga Muda terpaksa memikul tanggungjawab menjaga adik-adiknya dan apa yang
menyedihkannya apabila adiknya didera oleh jiran tetangganya yang hidup senang hasil
perjuangan ayahnya.

BABAK 5 (hlm. 218-227)
1. Asiah Samiah meminta Sari Saribiru membantunya dengan kebolehan Sari Saribiru dalam
pembomohan tetapi ditolak kerana dia belum betul-betul menguasai ilmu pembomohan.
2. Tuan Setiawan Tanjung bimbang akan perkembangan pemikiran Asiah Samiah yang agak
tertutup kerana hanya berkawan dengan orang suruhannya sahaja.
3. Peristiwa Misa Sagaraga berkunjung ke rumah Asiah Samiah hingga mendorongnya menyuruh
pembantunya menyiasat tentang Asiah Samiah.
4. Ibubapa Asiah Samiah lebih mementingkan kebendaan apabila mereka sanggup menolok Anas
Samanda yang merupakan pilihan anaknya.
5. Peristiwa Marga Tua merungut tentang ketidakadilan hidup yang dialami olehnya manakala
Misa Sagaraga yang hidup dalam kekayaan sejak dilahirkan.
4. Marga Tua juga merungut tentang ketidakadilan itu yang akan terus menghantui Anas Samanda
sampai bila-bila

BABAK 6 (hlm.227-235)
1.Penduduk kampung meminta bantuan Misa Sagaraga dalam pelbagai masalah yang dihadapi oleh
mereka dan Misa Sagaraga berjanji akan membantu mereka menyelesaikannya.
2.Ibubapa Asiah Samiah berbincang tentang lamaran Misa Sagaraga ,Ibubapa Asiah Samiah lebih
mementingkan kekayaan daripada kebahagiaan anaknya.
3. Asiah Samiah berada dalam kekeliruan antara kebahagiaannya dengan kemahuan ibubapanya
menyebabkan dia mula berubah sikap.
4. Asiah Samiah Tua beranggapan bahawa ayah dan ibunya mempergunakannya sebagai alat bagi
mendapat kekayaan daripada Misa Sagaraga.
5.Sari Saribiru,Siti bunirah dan Pak leh lak lak bimbang dengan kaedaan Asiah Samiah yang
termenung di luar rumah, Asiah Samiah masih mentah sedangkan Misa Sagaraga sudah 20 kali
berkahwin.

BABAK 7 (hlm. 235- 252)
1. Marga Tua teringatkan tentang kawannya seorang wartawan yang berhenti kerja ketika dia
berada di kemuncak kerjayanya kerana terjerat dengan kebebasan dalam memperjuangjkan isu-isu
rakyat.
2. Marga Tua teringatkan bagaimana dia terjebak dalam konflik antara Asiah Samiah, Misa
Sagaraga dan Anas Samanda yang berpunca daripada keakrabanya dengan Asiah Samiah.
3. Marga Tua teringat bagaimana perjuangan ayahnya telah menyebabkan keluarganya berantakan.
4. Beliau mengagumi Misa Sagaraga kerana keturunan serta nasib baik, kehebatannya kerana
penampilannya yang menggunakan jenama antarabangsa.
5. Misa Sagaraga meminta pembantunya menukar imej Asiah Samiah agar standing dengan dirinya
menerusi barang-barang berjenama antarabangsa.
6. Marga Tua berasa dia telah mengecewakan Anas Samanda dan Asiah Samiah kerana tidak mahu
membantu mereka berdua menentang Misa Sagaraga.
7. Asiah Samiah mengalami pergolakkan jiwa apabila dia terpaksa berkahwin dengan Misa
Sagaraga sedangkan Anas Samanda tidak dapat dikesan kerana berjuang mempertahankan hak dan
maruah diri dan keluarganya.

BABAK 8 (hlm.252-262)
1. Perubahan mulai dirasakan dalam kehidupan keluarga Tuan Setiawan Tanjung apabila Misa
Sagaraga masuk dengan pengaruh , kekayaan serta kuasanya dia telah dapat menguasai segalagalanya.
2. Perkahwinan Asiah Samiah dengan Misa Sagaraga yang dilangsungkan dengan satu amaran
jika sesiapa cuba menghalangnya mereka pasti akan dihukum.
3. Asiah Samiah berdepan dengan pergolakkan jiwa apabila terpaksa menghadapi malam pertama
dengan orang yang tidak dicintainya.
4. Asiah Samiah pernah terfikir untuk membunuh diri kerana tidak sanggup menghadapi kehidupan
dengan Misa Sagaraga namun dia masih ingatkan agama beliau juga hendak membunuh Misa
Sagaraga tapi bimbang keselamatan ahli keluarganya menyebabkan dia tidak jadi untuk membunuh
Misa Sagaraga.
5. Asiah Samiah akhirnya melarikan diri dari rumah Misa sagaraga kerana ingin melupakan segala
keperitan yang terpaksa dilaluinya.

BABAK 9 (262- 268)
1. Misa Sagaraga telah menghalau Laila Anurisah dari rumahnya kerana anak itu telah
mengingatkannya kepada Asiah Samiah yang sudah gila.
2. Marga Tua telah mengambil Laila Anurisah untuk dijaga selepas anak itu dihalau dari
rumah oleh Misa Sagaraga.
3. Asiah Samiah berkelakuan seperti orang tidak siuman kerana menyanyi, bergurindam,
berpantun, dan berseloka tanpa hala tuju.
4. Anas Samanda telah berjuang dengan menentang Misa Sagaraga untuk mendapatkan
haknya.Anas Samanda membenci Misa Sagaraga yang telah merosakkan hidup Asiah Samiah.
5. Anas Samanda meminta Marga Muda agar menjaga Laila Anurisah.
6. Anas Samanda telah dibelasah oleh orang- orang atau pengikut Misa Sagaraga semasa
memberi ucapan malah Marga Muda juga turut dibelasah apabila dia cuba untuk membantu Anas
Samanda.Misa Sagaraga telah merampas semula Laila Anurisah dari tangan Marga Muda.

BABAK 10 (hlm.268-275)
1. Mayat Anas Samanda diikat pada dua batang kayu dan tubuhnya berayun mengikut rentak
orang yang membawanya dengan membiarkan mayatnya tergantung dalam perarakan yang besar.
2. Marga tua dipenjara selama 2 tahun kerana dianggap bersekongkol dalam perjuangan Anas
Samanda untuk bertemu dengan Laila Anurisah.
3. Asiah Samiah teringatkan malam semasa dia melahirkan Laila Anurisah dengan diterangi
cahaya bulan yang penuh dan angin bertiup sepoi-sepoi bahasa.
4. Asiah Samiah terlalu merindui Anas Samanda sehinggakan dia merasa Anas Samanda sentiasa
berada di sisinya.
5.Pada usia 24 tahun Laila Anurisah berjumpa dengan Marga Tua untuk bertanya tentang
ibunya,Asiah Samiah.
6. Laila Anurisah terkejut kerana diberitahu oleh Marga Tua bahawa ibunya telah meninggal dunia.
Aspek kekaguman drama (Pementasan) :
1. Cahaya
 Lampu menyuluh Marga Tua. Dia kelihatan sebak dan mengesat air
matanya.
2. Kostium
 Anas Samanda berpakaian kumal dan kelihatan ramus menyebabkan
Marga Tua hampir tidak mengenalinya.
3. Set
 Suasana hingar bingar semasa orang- orang Misa Sagaraga
menyerang Anas Samanda.

Selasa, 19 November 2013

Contoh Jawapan Penggal 1

(Pastikan Ada Fakta, Huraian Contoh, Pro dan Kontra)

MANUSIA YANG BERJUANG BAGI MENGHADAPI SEGALA HALANGAN DALAM HIDUP
       Ketika kini engkau teruji erti ketabahan
setia seorang musuh tikaman seorang sahabat
jujur seorang seteru fitnah seorang kerabat (R 3,B 1,2,3)
     Dalam hidup, kita memang perlu berjuang bagi menghadapi segala halangan dalam hidup. Umpamanya, ketika umur kita masih  muda, kuat dan berupaya belajar, maka kita perlu berusaha untuk mencapai kejayaan setinggi mungkin. Situasi tersebut juga boleh diibaratkan sebagai keris atau senjata yang ada pada diri kita. Andai kita tidak mahu berjuang dan berusaha bersungguh-sungguh, kita akan rugi. Kita perlu  faham hakikat perjuangan dan perlu berkorban. Kepada mereka yang tahan perjuangan,  wujud pula cabaran lain termasuklah sifat dengki dan irihati rakan-rakan seperjuangan. Oleh itu kita perlu berhati-hati dan waspada. 
IMPLIKASI POSITIF Manusia akan sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan segala masalah yang timbul.Manusia juga menjadi orang yang sabar serta redha dengan musibah yang menimpa diri dan menjadikan halangan yang lalu sebagai panduan hidup yang akan datang.Akhir sekali, Manusia akan lebih dekat dengan Pencipta-Nya.IMPLIKASI NEGATIF
Manusia menjadi makhluk yang lemah,merendah diri dan tidak mampu untuk menanggung dugaan yang diberikan kepada mereka.Sentiasa mengelak daripada menyelesaikan segala kekusutan dan berputus asa dengan mudah tanpa mencuba untuk selesaikan masalah.Manusia juga akan menyalahkan takdir diatas musibah yang diturunkan kepada mereka.

Tajuk-tajuk yg dijangka keluar stpm penggal 1 (2013) hasil perkongsian guru KMK


Bahagian A: seloka pak pandir.seorang jemaah.dititian kemerdekaan.
Bahagian B: Hikayat Nabi wafat.pelanduk jenaka.
Bahagian C: Disebalik sirat makna.mitos secekak kertas tisu.Asiah Samiah

Isnin, 23 September 2013

Penyuntingan Teks

Latihan Penyuntingan (6A2) 25/09/2013

 1.        Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang mengikutinya.

Mencari dimensi baru

Zaman kini sudah beubah. Jika ditinjau daripada sudut ekonomi, malaysia dan rakyat nya sudah berubahwajah dan selera bertukar. Kalau dahulu Malaysia lebihlebih merupa-kan negara pertanian dan struktur perdaganggannya tertumpu padda ekspor barangan komidittinya seperti getah kelapa sawit dan kayu balak kini 80 peratus eksport Malaysia terdiri daripada barang perkilangan. Keduddukan Malaysia dalam perdagangan dunia menjadi semakin peting apatah lagi dalam erra Malaysia menghadapi WTO (Pertubuhan perdagangan Dunia) atau afta (KawasanPerdagangan  Bebas ASEAN) yang menjadikan Malaysia bukan lagi  negaar  yang  ekonominya berasasskan pertania.

Perkembangan terkini ekonomi ini memberikan kepada kesan kehidupan maysarakat dari segi politik dan sosial. Kerakussan mengejar ke-pentingan ekonomi dalam zaman teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) ini akan mengorbankan banyak pihak ; geloranya lebih bersifatantarabangsa dan global. Apakah perubah an cabaran baru ini memberikan dimenssi baru kepada dunia sastera darpadai sudut penghasilan karya
  Pergolakan dan baru cabaran ini tentunya akan mem-buahkan ideaa dan pemikiran baru dalam penulisan karya sastera dalam belbagai genre. karya sastera tidak lagi hanya kisah bercerita kemiksinan hidup masyarakkatnya, penderitaan kerana kepincangan hidup keluarga   atau  cerita  yang bersifat didaktek dan kisah yang hanya bersifat peribadi. Tentunya pembaca mengharapkan garappan kisah yang lebih mencabar  seiring dengan cabaran pergolakan ekonomi yang semakin meragut nilai kemanusiaan – siapa yang bijak berduit, pantas dan cekap dialah yang berkuasa.

  Kalau Salina karya Sasterawan Negara A. Samad Said berkisah seputar zaman selepas perang , yang mendedahkan sebab, akibat,  dan kesannya manakala Ranjau Sepanjang Jalan mengisahkan kemiskinan hidup, apakah pula karya terbaik kini yang senada dengan zaman ICT dan zaman komplekssiti ekonomi?Oleh sebab latar masa dan gelombang kehidupan telah berubah, inti pati cerita juga tentunya akan berubah.
  Dari segi teori penulisan kreatif, karya yang baik selalunya dihasilkan melalui sebenar pengalaman penulis, pengamatan, dan penglibatannya secara langsung Manakala cabaran dunia baru ICT dan zaman kompleksiti ekonomi hanya dilalui oleh golongan proffesional pelbagai disiplin ilmu. Jutseru pengetahuan dan pengalaman  ini hanya dimiliki oleh mereka dan profseion mereka itu mewajarkan mereka mendapat pendedahan yang berharga. Contohnya  pengalaman misi saintifik Malaysia ke antartika yang berjaya mencapai matlamat mereka barubaru ini tentu menarik jika dapat di-assimilasikan  melalui karya kreatif dalam pelbagai genre jika mereka mempunyai pendedahan tentang teknik penulisan kreatif. Penglibatan golongan profesional  cini  akan  membuahkan  karya yang dimensi baru tanpa menafikan kebolehan penulis tulen sastera.
(Dipetik daripada Majalah Dewan Sastera, Januari 2005)
Sunting petikan di atas dengan menggunakan simbol-simbol penyuntingan yang betul           [25]

Tugasan KMK Drama Asiah Samiah

SINOPSIS DRAMA: ASIAH SAMIAH
Karya: Johan Jaafar

ASIAH Samiah merupakan sebuah drama yang mengisahkan tentang penderitaan seorang wanita jelita akibat haknya dinafikan oleh suaminya Misa Sagaraga. Haknya untuk bersuara, haknya untuk berbuat sesuatu, bahkan segala-galanya telah ‘dimatikan’ oleh Misa Sagaraga menyebabkan Asiah Samiah iaitu anak kepada Tuan Setiawan Tanjung ini berasa tertekan, dan kemudian menjadi tidak siuman sehingga menyebabkan dia mati.

Drama Asiah Samiah ini digerakkan oleh babak-babak imbas kembali yang disorot menerusi watak Marga Tua. Marga Tua merupakan saksi kepada penderitaaan Asiah Samiah sebagai seorang wanita yang dinafikan hak dan cintanya. Marga Tua juga menjadi saksi kepada kebobrokan (kejahatan) sikap manusia yang menyumbang kepada penderitaan Asiah Samiah.

Semasa muda, Marga adalah guru bahasa kepada Asiah Samiah. Dalam diam dia menaruh hati kepada Asiah Samiah. Namun dia tidak meluahkan hasrat hatinya itu kerana mendapati Asiah Samiah mencintai sahabat baiknya sendiri iaitu Anas Samanda.

Penderitaan Asiah Samiah bermula apabila ayahnya dan ibunya (Puan Suari Alimin) telah menerima lamaran seorang lelaki Misa Sagaraga yang kaya-raya tetapi dia telah pun berkahwin sebanyak 20 kali sebelumnya. Asiah Samiah sebenarnya mencintai Anas Samanda iaitu seorang pemuda miskin. Tetapi ayahnya berkeras hendak menjodohkan anaknya dengan Misa Sagaraga, dan Asiah Samiah tidak mampu menolak kehendak ayahnya itu.

Ukuran kebahagiaan bagi Tuan Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin ialah apabila anaknya memiliki harta kekayaan, kemewahan dan menikmati kesenangan tanpa had. Ibu bapa Asiah Samiah sangat mengagumi Misa Sagaraga sebagai seorang ahli perniagaan yang berjaya dan terkaya. Namun kekayaan Misa Sagaraga sebenarnya adalah hasil perniagaan haram dan perbuatan rasuah.

Penderitaan dan konflik jiwa Asiah Samiah semakin melebar apabila Misa Sagaraga merancang untuk mengubah keperibadian Melayu dalam diri Asiah kepada jiwa kebaratan. Bagi Misa Sagaraga, gaya kebaratan itu lebih mulia dan dipandang tinggi oleh masyarakat.
Misa Sagaraga ingin perkahwinannya dilangsungkan di hotel besar secara mewah. Misa Sagaraga mahu menjemput chef (tukang masak) dari Perancis serta pelaminnya dibuat oleh pereka dalaman yang terbaik walaupun bayarannya sangat mahal.

Sesudah berkahwin, Misa Sagaraga memaksa Asiah Samiah melayan kehendak nafsunya secara keras dan hina. Bagi Misa Sagaraga, nilai perempuan atau isteri itu adalah begitu rendah dan hanya sebagai hamba kepada lelaki yang kaya-raya seperti dirinya. Asiah Samiah menerima cacian dan hinaan oleh Misa Sagaraga saban hari. Penderitaannya bertambah apabila dia mendapati dirinya hamil daripada benih lelaki/suami yang tidak dicintainya. Dia melahirkan anak perempuan diberi nama Laila Anurisah.

Akibat terlalu menderita dan mengalami kesedihan, Asiah Samiah hilang kewarasan dan tidak dapat menjaga Laila Anurisah. Asiah Samiah meninggalkan anak dan suaminya dalam keadaan tidak siuman. Penderitaan Asiah Samiah beralih kepada Laila Anurisah apabila Misa Sagaraga menganggapnya anak sial. Laila Anurisah diusir keluar dari rumah itu dan diselamatkan oleh Marga. Dia memelihara Laila Anurisah sehinggalah kanak-kanak itu meningkat remaja.

Setelah remaja, Laila Anurisah dirampas kembali oleh Misa Sagaraga daripada jagaan Marga. Misa Sagaraga yang kasar dan keras itu turut membunuh Anas Samanda kerana pemuda itu terlibat dalam perjuangan menentang ketidakadilan sosial serta kezaliman yang berlaku dalam masyarakat. Menjelang dewasa, Laila Anurisah datang menemui Marga (kini sudah tua) dan bertanyakan khabar mengenai ibunya. Marga Tua telah menyatakan ibunya, iaitu Asiah Samiah telah pun meninggal dunia dalam kerana jiwa yang terseksa. Jawapan yang cukup memilukan diterima oleh Laila Anurisah.Latihan :

1.   Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberi; iaitu sinopsis / jalan cerita Asiah Samiah, sila kenal pasti dan petik dialog yang menerangkan / menggambarkan maksudnya yang boleh bertindak sebagai contoh atau bukti. Setiap petikan yang anda ambil itu, sila nyatakan muka suratnya. Petikan anda tidak semestinya panjang, memadai 3-5 baris sahaja.


  1. Pernyataan / dialog yang menunjukkan watak Asiah Samiah itu seorang gadis yang cantik.
  2. Pernyataan / dialog yang menunjukkan watak Asiah Samiah mencintai Anas Samanda.
  3. Pernyataan / dialog yang menunjukkan watak Misa Sagaraga turut menjalankan perniagaan yang haram di sisi agama Islam.
  4. Pernyataan yang menunjukkan Asiah Samiah menunggu-nunggu kemunculan Anas Samanda untuk menyelamatkan dirinya.
  5. Pernyataan yang menunjukkan kekayaan dan kemewahan yang dimiliki oleh Misa Sagaraga.
  6. Pernyataan yang menunjukkan Anas Samanda adalah lelaki budiman, berperibadi mulia.
  7. Pernyataan yang menunjukkan ibu bapa Asiah Samiah percaya bahawa kekayaan Misa Sagaraga itu akan dapat memberi kebahagiaan kepada anaknya.

2.  Huraikan pemikiran yang terdapat dalam drama Asiah Samiah berserta contoh yang sesuai.
(Jawapan Penuh)

Khamis, 18 Julai 2013

DRAMA ASIAH SAMIAH (SINOPSIS)


BABAK SATU

Asiah Samiah dan Marga Tua sedang bernyanyi yang seterusnya membawa kepada luahan hati Marga Tua tentang raa tidank senangnya terhadap Asiah Samiah yang dianggapnya gila. Sejak 15 tahun yang lalu Marga Tua berada di jalan itu mendengar Asiah Samiah tua menyanyi.

Kesetiaan dan keistemewaan Asiah Samiah dalam berkata-kata seperti seorang sasterawan menyebabkan Marga Tua tetap mengikuti perkembangannya. Marga Tua berasa simpati dengan Asiah Samiah yang menjadi gila kerana teringatkan anak yang baru dilahirkannya.
BABAK DUA

Peristiwa zaman muda Asiah Samiah, yang amat dikasihi oleh kedua orang tuanya Tuan Setiawan Tanjung dang Puan Suari Alimin. Keistemewaan , kecerdikan serta kecantikan Asiah Samiah turut menjadikan beliau seorang yang sangant istemewa.

Marga Tua menceritakan bagaimana dia mengenali Asiah Samiah menerusi tugasnya sebagai guru bahasa yang turut memupuk minat Asiah Samiah dalam bidang sastera menerusi cerita-cerita yang diceritakannya. Imbas kembali hubungan Asiah Samiah dengan Anas Samanda yang tidak dipersetujui oleh keluarga Asiah Samiah.
BABAK TIGA

Marga tua teringatkan tentang anas samanda pada zaman mudanya begitu juga dengan misa sagaraga yang lebih hebat daripada segi kekayaan dan pengaruh sehingga orang ramai mengkaguminya. Kehebatan Misa Sagaraga digambarkan menerusi keupayaannya membeli syarikat besar termasuklah syarikat yang haram

Asiah samiah tua teringatkan pada zaman mudanya dia dijaga oleh pembantu orang tuanya iaitu siti bunirah dan pak leh lak lak yang menjaganya dengan penuh kasih sayang.asiah samiah dinasihati agar sentiasa menjaga diri dan jangan terpengaruh dengan kehidupan luar
BABAK EMPAT

Peristiwa imbas kembali pada zaman muda antara Marga Muda dan Anas Samanda tentang Misa Sagaraga yang sangat berpengaruh dan berkuasa. Anas Samanda menceritakan tentang tindakan Misa Sagaraga dan pengikut-pengikutnya yang datang ke rumah bapanya dengan tujuan untuk menghalau bapanya.

Anas Samanda cuba mempertahankan hak dan maruah keluarganya namun dinasihati oleh Marga Muda yang dia parti akan tewas jika menentang Misa Sagaraga.

Marga Muda menceritakan apa yang telah terjadi kepada keluarganya apabila ayahnya cuba memperjuangkan tanah yang bukan miliknya menyebabkan ayahnya dianggap penjenayah serta keluarganya yang musnah apabila ayahnya dipenjarakan. Marga Muda terpaksa memikul tanggungjawab menjaga adik-adiknya dan apa yang menyedihkannya apabila adiknya didera oleh jiran tetangganya yang hidup senang hasil perjuangan ayahnya.

BABAK LIMA

Asiah Samiah meminta Sari Saribiru membantunya dengan kebolehan Sari Saribiru dalam pembomohan tetapi ditolak kerana dia belum betul-betul menguasai ilmu pembomohan. Tuan Setiawan Tanjung bimbang akan perkembangan pemikiran Asiah Samiah yang agak tertutup kerana hanya berkawan dengan orang suruhannya sahaja.

Peristiwa Misa Sagaraga berkunjung ke rumah Asiah Samiah hingga mendorongnya menyuruh pembantunya menyiasat tentang Asiah Samiah. Ibubapa Asiah Samiah lebih mementingkan kebendaan apabila mereka sanggup menolok Anas Samanda yang merupakan pilihan anaknya. Peristiwa Marga Tua merungut tentang ketidakadilan hidup yang dialami olehnya manakala Misa Sagaraga yang hidup dalam kekayaan sejak dilahirkan.

Marga Tua juga merungut tentang ketidakadilan itu yang akan terus menghantui Anas Samanda sampai bila-bila
BABAK ENAM

Penduduk kampung meminta bantuan Misa Sagaraga dalam pelbagai masalah yang dihadapi oleh mereka dan Misa Sagaraga berjanji akan membantu mereka menyelesaikannya. Ibubapa Asiah Samiah berbincang tentang lamaran Misa Sagaraga , Ibubapa Asiah Samiah lebih mementingkan kekayaan daripada kebahagiaan anaknya. Asiah Samiah berada dalam kekeliruan antara kebahagiaannya dengan kemahuan ibubapanya menyebabkan dia mula berubah sikap.

Asiah Samiah Tua beranggapan bahawa ayah dan ibunya mempergunakannya sebagai alat bagi mendapat kekayaan daripada Misa Sagaraga. Sari Saribiru,Siti bunirah dan Pak leh lak lak bimbang dengan kaedaan Asiah Samiah yang termenung di luar rumah, Asiah Samiah masih mentah sedangkan Misa Sagaraga sudah 20 kali berkahwin.
BABAK TUJUH

Marga Tua teringatkan tentang kawannya seorang wartawan yang berhenti kerja ketika dia berada di kemuncak kerjayanya kerana terjerat dengan kebebasan dalam memperjuangjkan isu-isu rakyat. Marga Tua teringatkan bagaimana dia terjebak dalam konflik antara Asiah Samiah, Misa Sagaraga dan Anas Samanda yang berpunca daripada keakrabanya dengan Asiah Samiah. Marga Tua teringat bagaimana perjuangan ayahnya telah menyebabkan keluarganya berantakan. Beliau mengagumi Misa Sagaraga kerana keturunan serta nasib baik, kehebatannya kerana penampilannya yang menggunakan jenama antarabangsa.

Misa Sagaraga meminta pembantunya menukar imej Asiah Samiah agar standing dengan dirinya menerusi barang-barang berjenama antarabangsa. Marga Tua berasa dia telah mengecewakan Anas Samanda dan Asiah Samiah kerana tidak mahu membantu mereka berdua menentang Misa Sagaraga. Asiah Samiah mengalami pergolakkan jiwa apabila dia terpaksa berkahwin dengan Misa Sagaraga sedangkan Anas Samanda tidak dapat dikesan kerana berjuang mempertahankan hak dan maruah diri dan keluarganya.
BABAK LAPAN

Perubahan mulai dirasakan dalam kehidupan keluarga Tuan Setiawan Tanjung apabila Misa Sagaraga masuk dengan pengaruh, kekayaan serta kuasanya dia telah dapat menguasai segala-galanya. Perkahwinan Asiah Samiah dengan Misa Sagaraga yang dilangsungkan dengan satu amaran jika sesiapa cuba menghalangnya mereka pasti akan dihukum.

Asiah Samiah berdepan dengan pergolakkan jiwa apabila terpaksa menghadapi malam pertama dengan orang yang tidak dicintainya. Asiah Samiah pernah terfikir untuk membunuh diri kerana tidak sanggup menghadapi kehidupan dengan Misa Sagaraga namun dia masih ingatkan agama beliau juga hendak membunuh Misa Sagaraga tapi bimbang keselamatan ahli keluarganya menyebabkan dia tidak jadi untuk membunuh Misa Sagaraga. Asiah Samiah akhirnya melarikan diri dari rumah Misa sagaraga kerana ingin melupakan segala keperitan yang terpaksa dilaluinya.

Sari Saribiru, Siti Bunirah dan Pak Leh Lak Lak saling berdialog antara satu sama lain tentang hak ke atas hasil usaha mereka. Semuanya telah dirampas dan menjadi milik Misa Sagaraga. Bagi Asiah Samiah pula mengalami nasib yang lebih menyakitkan. Dirinya telah dimiliki secara paksa oleh Misa Sagaraga tanpa kasihan belas. Lalu lahirlah zuriat daripada hubungannya dengan Misa Sagaraga yang bernama Laila Anurisah yang beliau benci.
BABAK SEMBILAN

Laila Anurisah lahir tetapi ditinggalkan oleh ibunya. Ibunya, Asiah Samiah menjadi tidak siuman dan Misa Sagaraga juga membenci anak kecil itu. Misa Sagaraga telah menghalau Laila Anurisah dari rumahnya kerana anak itu telah mengingatkannya kepada Asiah Samiah yang sudah gila. Marga Tua telah mengambil Laila Anurisah untuk dijaga selepas anak itu dihalau dari rumah oleh Misa Sagaraga.

Asiah Samiah berkelakuan seperti orang tidak siuman kerana menyanyi, bergurindam, berpantun, dan berseloka tanpa hala tuju. Anas Samanda telah berjuang dengan menentang Misa Sagaraga untuk mendapatkan haknya.Anas Samanda membenci Misa Sagaraga yang telah merosakkan hidup Asiah Samiah. Anas Samanda meminta Marga Muda agar menjaga Laila Anurisah.

Anas Samanda telah dibelasah oleh orang- orang atau pengikut Misa Sagaraga semasa memberi ucapan malah Marga Muda juga turut dibelasah apabila dia cuba untuk membantu Anas Samanda.Misa Sagaraga telah merampas semula Laila Anurisah dari tangan Marga Muda.
                         
BABAK SEPULUH

Mayat Anas Samanda diikat pada dua batang kayu dan tubuhnya berayun mengikut rentak orang yang membawanya dengan membiarkan mayatnya tergantung dalam perarakan yang besar. Marga tua dipenjara selama 2 tahun kerana dianggap bersekongkol dalam perjuangan Anas Samanda untuk bertemu dengan Laila Anurisah.
Asiah Samiah teringatkan malam semasa dia melahirkan Laila Anurisah dengan diterangi cahaya bulan yang penuh dan angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Asiah Samiah terlalu merindui Anas Samanda sehinggakan dia merasa Anas Samanda sentiasa berada di sisinya.

Pada usia 24 tahun Laila Anurisah berjumpa dengan Marga Tua untuk bertanya tentang ibunya,Asiah Samiah. Laila Anurisah terkejut kerana diberitahu oleh Marga Tua bahawa ibunya telah meninggal dunia.

Isnin, 20 Mei 2013

Semangat Nasionalisme Dalam Teks Sulallatus Salatin.

Sebahagian daripada pembesar-pembesar di zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah menunjukkan semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi manakala sebahagian pembesar pada zaman itu juga ada yang tidak menunjukkan semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi kepada pemerintah dan negara.

(a)    Nyatakan dua peristiwa yang menunjukkan ketinggian semangat patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan pembesar di zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. [ 10]
(b)   Ulaskan tiga peristiwa yang menunjukkan lunturnya semangat patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan pembesar di zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. [ 15 ]


SKEMA JAWAPAN:

Catatan: Soalan berbentuk pecahan tiada markah untuk pendahuluan dan penutup:
Maklumat di bawah ini hanya sebagai panduan untuk memahamkan tajuk/kehendak soalan.

·         Semangat “nasionalisme” dan “patriotisme” merupakan satu bentuk perasaan cinta akan bangsa, pemerintah  dan negara sendiri secara mendalam.

·         Dalam lipatan sejarah Kesultanan Melayu Melaka, jelas merakamkan peristiwa yang menunjukkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dalam kalangan pembesar tersohor di zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah ialah Hang Nadim, Tun Hassan Temenggung dan Temenggung Seri Udani. Pembesar-pembesar Melaka yang tidak menunjukkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah ialah Antaranya ialah Bendahara Tun Mutahir, Laksamana Khoja Hassan, Hang Isap, Seri Rama, Tun Mai Ulat Bulu, Sri Wak Raja, Sang Guna dan Sang Setia.
·         Semangat patriotik dan nasionalisme jelas dalam paparan pemikiran dan tindakan pembesar-pembesar  yang sentiasa menjunjung duli Sultan manakala pemikiran yang negatif, melanggar titah perintah Raja, sering menjatuhkan maruah diri sendiri dan Raja jelas dilakukan oleh pembesar-pembesar yang tidak bermoral dan berakhlak di zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah.
·         Semangat nasionalisme dan patriotisme yang ditunjukkannya kadang kala dilihat bercanggah dengan prinsip kemanusiaan, norma dan budaya Melayu,  agama dan sebagainya.
·         Akhirnya, sikap negatif sebahagian daripada pembesar-pembesar ini telah menjatuhkan sebuah kerajaan yang sudah dibina dengan asas yang kukuh oleh pemerintah awal Melaka.


ISI-ISI PENTING:

Semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dalam kalangan pembesar Melaka:

F1:  Hang Nadim ialah seorang pembesar Melaka yang tersohor di zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Beliau merupakan pembesar Melaka yang berkhidmat sebahgai hulubalang. Beliau menujukkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi sekurang-kurangnya dalam empat sumbangan:
(i)                  Menggalas tugas dan titah Raja membeli dan membawa pulang 40 gulung kain kasa yang pelbagai warna dari Benua Keling.
(ii)                Menaikkan nama Raja Melaka dengan cara mempamerkan kebolehan tinggi mencanting corak kain yang diingini oleh Sultan Mahmud dan mengalahkan kebolehan ratusan pencanting kain di Benua Keling itu.
(iii)               Menyelamatkan 4 gulung kain yang dipesan Sultan Mahmud apabila kapal yang dinaiki dipukul ombak ketika pelayaran pulang ke Melaka. Dia dan Hang Isap hanyut dan terselamat di Ceylon.
(iv)               Melarikan Tun Teja ke Melaka untuk dikahwini dan diserahkan kepada Sultan Mahmud Shah.

-          Semangat nasionalisme dan patriotisme di sini ialah Hang Nadim sanggup memikul amanah Raja, sanggup menerima bala akibat daripada keceluparan mulut Hang Isap dan kebiadapan Hang Isap mencela Saiyid yang telah ditipu pinjaman modalnya oleh Hang Isap. Selain itu Hang Isap sanggup bergadai nyawa menyelamatkan baki kain kasa yang tenggelam akibat kapal karam dipikul rebut dan di kejar dan bertempur dengan perajurit Sultan Abdul Jamal, Sultan Pahang pada masa itu. Kesimpualnannya: Jelas menunjukkan bahawa Hang Nadim seorang yang tidak mementingkan diri sendiri, sentiasa mahu berkorban dan menaikkan nama pemerintah, sanggup menebus kesalahan kepada Raja dengan mengambil risiko yang tinggi melarikan Tun Teja semata-mata Sultan dapat memaafkan dirinya.

F2:  Tun Hassan Temenggung ialah anak kepada Bendahara Tun Mutahir. Dia menjalankan tugas sebagai Temenggung dan menjaga keselematan dalam negeri Melaka. Beliau menunjukkan semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi dengan cara tidak mahu menerima rasuah atau suapan daripada seorang pedagang (biaperi) iaitu Ali Manu Nayan. Ali Manu Nayan mempelawa Tun Hassan Temenggung bertandang ke rumahnya kerana berdasarkan pengamatannya hanya Tun Hassan Temenggung sahaja yang belum pernah berkunjung ke rumahnya. Setiap orang yang berkunjung ke rumahnya semuanya telagh diberikan hadiah (rasuah). Sehubungan dengan itu Ali Manu Nayan mempelawa Tun Hasan Temenggung untuk datang ke rumahnya dan pasti dia akan member hadiah kepadanya. Hadiah yang mahukan diberikan itu dianggap satu bentuk penghinaan kepada dirinya lalu dia menempelak dan mencaci Ali Manu Nayan.
-          Semangat nasionalisme dan patriotisme yang ditunjukkan oleh Tun Hassan Temenggung ialah tidak mahu menerima rasuah, menjaga nama baik bapanya sebagai Bendahara Melaka dan benci dengan peranan saudagar yang mencemar duli dan peraturan Melaka. Kesimpulannya: jelaslah menunjukkan ketinggian budi Tun Hassan Temenggung yang tidak mahu dicucuk hidung oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

F3:          Temenggung Seri Udani ialah seorang Bendahara dan (wakil Sultan Mahmud ) menjadi Sultan/Raja Siak dan menjadi Bendahara dan Temenggung kerajaan Siak. Seri Udani menunjukkan semangat nasionalisme yang tinggi terutama dikaitkan dalam sumbangan yang berikut;
(i)                  Berjuang bersama-sama dengan Bendahara untuk mendapatkan takhta Raja Siak yang diserang oleh saudaranya dari Pasai.
(ii)                Menjadi wakil Sultan sebagai pemerintah Siak sementara menunggu pewaris kerajaan Siak  pulang dari Melaka (dikahwinkan dengan puteri Sultan Mahmud )
(iii)               Mempertahankan Siak sehingga ke titisan darah yang terakhir daripada serangan Peringgi walaupun tidak mendapat pertolongan ubat bedil dan senjata yang mencukupi daripada kerajaan Melaka.
(iv)              Tidak mempunyai kekayaan yang luar biasa berbanding Tun Mutahir Bendahara Melaka dan pembesar-pembesar Melaka yang lain (mempunyai pinggan mangkuk yang retak, dulang yang sumbing dan sebagainya).
Kesimpulannya: Seri Udani menunjukkan semangat patriotik dan nasionalisme yang tinggi dengan sanggup memikul amanah menjadi “Raja Sementara” di Siak, berperang merebut kembali Siak daripada Sultan Pasai, berjuang sehingga terkorbankan mempertahankan Siak dan Selat Melaka daripada serangan Peringgi dan tidak mengambil kesempatan mengumpul harta kekayaan selama dia menjadi Bendahara dan Temenggung di Siak.

(Pilih mana-mana 2 isi: 2 Fakta x2 markah= 4 markah, 2 HC x 3 markah = 6 markah: JUMLAH= 10 Markah ]

Semangat nasionalisme dan patriotisme yang rendah dalam kalangan pembesar Melaka:

F4:          Bendahara Tun Mutahir ialah anak kepada Temenggung Seri Nara Diraja Tun Ali dan anak saudara kepada Bendahara Paduka Raja Tun Perak.  Beliau ialah pengganti Bendahara Paduka Raja Tun Perak setelah kematiannya. Tun Mutahir dalam masa yang sama turut mengharumkan nama Melaka dan Melaka menjadi semakin tersohor  sebagai negara pelabuhan yang terkenal. Namun demikian, dalam masa yang sama, beliau memaparkan tindakan yang menjatuhkan martabatnya sebagai seorang Bendahara yang masyhur. Antaranya;
(i)                  Sering melengah-lengahkan kehadiran beliau apabila dipanggil oleh Sultan untuk menghadap ke istana.
(ii)                Suka menunjukkan kehebatan dari segi kekayaan. (Pernah membandingkan jumlah harta iaitu emasnya dengan emas kepunyaan Raja Mendaliar. Dalam satu peristiwa, Bendahara Tu Mutahir tersenyum apabila bilangan peti emas kepunyaan Raja Mendaliar sebanyak empat peti itu kurang sepeti daripada jumlah emas kepunyaannya sebanyak lima peti).
(iii)               Bongkak dengan suka mempamerkan emas kepunyaannya. Sering memanggil anak buahnya untuk melihat emas kepunyaannya. Beliau juga sering menghamburkan kekayaan emas itu dengan memberikan setiap anak buahnya sebahara emas. Apabila emas itu hilang akibat kecuaian dengan mudahnya beliau menggantikannya semula.
(iv)              Mendedahkan dirinya untuk dirasuah. Sebagai contohnya Nina Sura Dewana merasuah Bendahara Tun Mutahir dengan emas 10 kati agar Bendahara Tun Mutahir menjadi pelindungnya daripada pesaing terdekatnya Raja Mendaliar.
-Kesmpiulannya: Tun Mutahir menjerumuskan dirinya dalam kehinaan apabila tidak menjaga akhlaknya sebagai pembesar dengan mengabaikan titah perintah Sultan, memuakan anak-anak buahnya yang malas, bongkak dengan suka memaparkan kekayaan dan sebagainya.

F5: Laksamana Khoja Hassan ialah anak kepada Laksamana Hang Tuah. Beliau menjalankan tugas sebagai pembesar kanan dengan menjaga hal ehwal keselamatan dalam negara dan perairan Melaka. Kerendahan martabat Laksamana Khoja Hassan dapat dilihat dalam peristiwa dia berkesanggupan membawa fitnah yang dibawa oleh Si Kitul ke istana yang mengatakan bahawa Bendahara Tun Mutahir (BTM) ingin menderhaka kepada Sultan Mahmud. Laksamana Khoja Hassan (LKH) dalam hal ini bertindak dengan menyokong fitnah yang disampaikan oleh Kitul. Akhirnya BTM dan beberapa anggota keluarganya dihukum bunuh. Kesimpulan: Jelas di sini menunjukkan bahawa LKH tidak menunjukkan sikap profesionalisme sebagai seorang pembesar utama yang bersekongkol dengan pemfitnah dan tidak bertindak mencegah perbuatan Si Kitul dan Raja Mendaliar.

F6: Hang Isap ialah salah seorang pembesar yang diutus oleh Sultan Mahmud bersama-sama dengan Hang Nadim untuk membeli kain kasa sebanyak 40 gulung daripada Raja dari Benua Keling.  Dia tidak menunjukkan semangat setiakawan, cintakan negara dan Raja dengan sengaja mengkhianati Hang Nadim dan merosakkan impian Sultan agar kain 40 gulung itu dibawa dengan selamat ke Melaka. Hang Isap (HI) sengaja mencari bala dengan mulutnya yang celupar dengan memaki hamun seorang sayyid yang meminjamkan modal untuk HI berniaga di Benua Keling, tetapi kemudiannya dia tidak memulangkan modal sayyid itu. Akhirnya sayyid itu menyumpah dan mendoakan agar kapal yang dinaiki oleh HI karam. Akhirnya perkara itu benar-benar terjadi, Selain itu, dia juga mengkhianati Hang Nadim (HD) dengan meninggalkan HD dengan kain 4 gulung itu dengan tidak pulang menaiki kapal yang lebih awal dengan meninggalkan HN. Lebih buruk lagi dia membuat fitnah dan memburuk-burukkan HN akan peristiwa yang berlaku di Benua Keling di hapadan Sultan.Kesimpulannya: HI sememangnya seorang yang bermasalah dan diibaratkan “baling batu, sembunyi tangan” dan “gunting dalam lipatan” dengan sengaja memalukan dan memfitnah HN di hadapan Sultan dan pembesar-pembesar Melaka yang lain.

F7: Seri Rama merupakan seorang pembesar Melaka yang pemabuk dan mencela Makhdum Sadar Jahan Guru agama Sultan Mahmud dan Bendahara Tun Mutahir. Beliau tidak menunjukkan semangat patriotik dan nasionalisme yang tinggi kerana dengan sengaja menconteng arang di muka Sultan Mahmud. Tindakan beliau yang mabuk dan mempermainkan hadis yang mencela orang yang minum arak seperti yang dibacakan oleh Makhdum Sadar Jahan meninggalkan persepsi negatif di mata makhdum akan keburukan akhlak pembesar-pembesar Melaka. Hal ini lebih-lebih lagi makhdum Sadar Jahan ialah guru kepada Sultan Mahmud. Tindakan mencela guru Sultan Mahmud seolah-olah mencela Sultan sendiri.

F8: Tun Mai Ulat Bulu juga merupakan seorang pembesar Melaka di zaman Sultan Mahmud yang turut mencalar imej Sultan dengan tindakannya yang tidak bersopan dan merendah-rendahkan martabat guru agama. Tun Mai Ulat Bulu telah menempelak Makhdum Sadar Jahan yang dianggapnya tidak sabar dalam mendidik orang-orang Melaka yang dianggap keras lidahnya dengan tidak dapat membunyikan perkataan Arab dengan betul . Tun Mai Ulat Bulu telah memalukan makhdum tersebut dengan cara menguji perkataan-perkataan bahasa Melayu yang tidak dapat disebut dengan baik oleh makhdum seperti perkataan ‘’kuching” yang disebut “kusying”, “kunyit” yang disebut “kuzit” dan lain-lain. Sepatutnya TMUB tidak menjatuhkan maruah guru agama, kerana ini bercanggah dengan ajaran Islam.  Kesimpulannya: jelas menunjukkan bahawa TMUB tidak menunjukkan semangat cintakan akan negara dengan sengaja menjatuhkan darjat guru agama yang berhijrah ke Melaka dan menjadi guru kepada Sultan Mahmud. Sepatutnya beliau mesti bersabar dalam tindakan dan memuliakan guru agama yang banyak menabur budi kepada orang-orang Melaka, pembesar dan Sultan sendiri.